Nyheter

Framtiden för hållbar energi: en intervju med R&D Manager på Hitachi Energy

Nyhet I en värld där hållbarhet är en alltmer central fråga, står vi inför flera utmaningar som kräver innovativa lösningar. Vi ställde några frågor till Francisco Penayo, som har en nyckelroll som R&D Manager på Hitachi Energy, för att diskutera de globala hållbarhetsutmaningarna och vilka steg Hitachi Energy tar för att bidra till innovativa, hållbara lösningar. Hitachi Energy är medlemmar i klustret för digitaliserad produktion.

Hållbar och effektiv produktion med VPS: En intervju med Patrik Gavelin

Nyhet Produktionssystemet står inför stora utmaningar i form av digitalisering, globalisering, klimatförändringar och förändrade kundkrav. Hur kan produktionen anpassa sig till dessa förändringar och samtidigt vara hållbar, effektiv och kvalitativ? För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat Patrik Gavelin, Director VPS, Quality & Environment på Volvo. Patrik berättar om sin roll, de principer och verktyg som han använder, hans vision för framtiden och värdet av att vara medlem i Sveriges Produktionskluster.

Att betrakta produktionssystemet som en produkt: Intervju med Malin Hane Hagström, Director Quality, VPS and Environment, Powertrain, Skövde

Nyhet Malin Hane Hagström är en forskare och industriledare som har arbetat länge inom produktion med problemlösning och kreativ produktutveckling. Hon är också med som företagsrepresentant i klustret Production Management. Vi kontaktade Malin för att prata om hennes forskningsområde, de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför för industriella processer, och hennes vision för framtiden.

Ny kunskap för att stödja flexibla automatiserade materialhanteringssystem

Nyhet Projektet FAKTA (Flexible Automation of Kitting, Transport and Assembly) fokuserar på industriella materialhanteringsprocesser i form av interntransporter och plockprocesser. Gränssnitten mot lager och monteringsprocesser betonas också i projektet. Syftet är att generera kunskap som kan stödja utformning och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög grad av flexibilitet.

Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättviktskomponenter

Nyhet ThermLight2 är ett forskningsprojekt med koppling till produktionsklustret för formning och fogning. Syftet med projektet är att utveckla en ny induktionsteknologi för uppvärmning av plåt i ett produktionssystem för presshärdning. Möjligheten att använda induktionsvärmning kan minska energiåtgången (med minst 50 %) och minska utrymmesbehov och investeringskostnader för värmda formningsprocesser.

Klusterkonferensen 2023 flyttar till Södertälje Science Park

Nyhet I maj är det dags för Klusterkonferensen 2023, som arrangeras av Sveriges produktionskluster med partner. Just nu planeras konferensens tema och innehåll av representanter för Volvo Goup, Scania, Volvo Cars och Fordonskomponentgruppen, under ledning av programkoordinator Carina Egeman på RISE. Trots att planeringen bara är i sin linda har vi ställt några frågor till Volvo Groups representant Lena Moestam om vad vi har att vänta av Klusterkonferensen 2023.

Metodstöd för hållbar arbetsmiljö – Scanias dialogverktyg Work Balance

Nyhet Hur kan man i praktiken arbeta förebyggande, främja det som fungerar och upptäcka tidiga risksignaler i arbetsmiljön i syfte att skapa goda arbetsförhållanden i alla roller och verksamheter? Detta blir allt viktigare i den snabbare förändringstakten och omställningar som i hög grad påverkar arbetet. Här behöver praktiska metoder utvecklas vilket lyfts fram hos industriföretag i Sveriges produktionskluster. Under 2021–2022 har ett interaktivt samverkansprojekt pågått med Scania och forskare från KTH, Linköpings universitet och RISE, som nu sammanfattas i en ny HELIX-rapport ”Dialogverktyget Work Balance i praktiken – En lärande utvärdering för hållbart arbete”.

Det här kan organisationer lära av Covid-19-pandemin

Nyhet Vad kan vi lära från Covid-19-pandemin för att bli bättre rustade i våra organisationer inför framtida förändringar? Det får du svar på i en ny artikel om hur pandemikrisen triggat nytänkande och accelererat megaförändringar på våra arbetsplatser såsom digitalisering. Flera företrädare från privata, offentliga och intermediära organisationer (däribland företag i Sveriges produktionskluster) har i en omfattande intervjustudie delat sina erfarenheter kring hur pandemin påverkat verksamheter, arbeten och arbetsmiljöer. Men de har också berättat om hur de stora utmaningarna under krisen skapat nya handlingsutrymmen och drivit innovationer, där det finns stor potential att lära genom kriser inför framtida förändringar.

En nationell strategi för kompetensförsörjning

Nyhet ”Regeringen bör ta fram en nationell långsiktig kompetensförsörjningsstrategi som bas för en konkurrenskraftig svensk ekonomi och ett samhälle i ständig utveckling.” Detta är en av flera rekommendationer som presenteras i en ny rapport, framtagen av Arbetsgruppen för utbildning för framtida konkurrenskraft, som är en del av Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Rapporten tas emot och kommenteras på plats av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Bättre tidsunderlag med projektet TIMEBLY

Nyhet I en tid där digitaliseringen av tillverkningsindustrin ökar och hög flexibilitet är en viktig framgångsfaktor växer behovet av att fånga in korrekt data kring hur lång tid det faktiskt tar att producera. För att kunna använda avancerade planeringsalgoritmer och optimera tillverkningsprocesserna behövs bättre tidsunderlag. Projektet TIMEBLY fokuserar på att hitta metoder, modeller och processer för att möta utmaningarna, där målet är en handbok för den tillverkande industrin.

Nytt kompetenscenter för framtidens hållbara lättviktslösningar

Nyhet Kraven och efterfrågan på produkter med minimal miljöpåverkan ökar. Det är något som ställer krav på råmaterial, tillverkningsprocesser och återvinningsaspekter där lättvikt är en del. Projektet Light2Sustainables syfte är att genomföra en förstudie för ett kompetenscentrum som ska utveckla och producera framtidens hållbara lättviktslösningar med fokus på formnings- och pressningsteknologi.

Samverkan kring grön omställning och hållbart arbetsliv

Nyhet I takt med att hållbarhet snabbt är uppe på den strategiska agendan hos många företag och organisationer har också kunskapsbehov för grön omställning accelererat. Under 2022 kommer nu ett nytt nätverk att byggas upp med stöd av Forte med syfte att skapa en öppen nationell samarbetsplattform för erfarenhetsutbyte och stärkt FoU specifikt kring samspelet mellan grön omställning och hållbart arbetsliv.

Nytt center ska accelerera industriell användning av additiv tillverkning

Nyhet Additiv tillverkning, eller 3D-printing i dagligt tal, möjliggör ett paradigmskifte för industrin, som ger helt nya möjligheter för produktutveckling och produktion. Men för att företag ska kunna ta steget fullt ut behövs stöd i allt från utveckling av nya affärsmodeller till produktdesign och test i en verklig produktionsmiljö. Tillsammans med industriella och akademiska partner startar därför RISE Applikationscenter för additiv tillverkning.

Konkret industrinytta och ny testbädd resultatet av LIGHTest

Nyhet Det Vinnova-finnanseriade projektet Testbädd LIGHTest avslutades våren 2021. På de fyra år som projektet pågått har tretton industriella pilotprojekt och fem uppdrag ihop med små- och medelstora företag genomförts. Majoriteten av projekten (70 procent) har lett till direkt företagsnytta och implementering. LIGHTest är av särskilt intresse för medlemmar i Produktionskluster för formning och fogning, men även för andra.

Klusterkonferensen 2021: Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg?

Nyhet Vilka steg har tagits och vad kommer att hända framöver kring hållbar produktion? De frågorna kommer vi få svar på under årets upplaga av klusterkonferensen som går av stapeln den 5 - 6 maj. Volvo Group, Volvo Cars och Scania samt Fordonskomponentgruppen kommer att ge konkreta exempel på åtgärder som de redan har infört och vad som är på gång inom digitaliserings- och hållbarhetsfrågan.

På gång inom klustret för formning och fogning

Nyhet Klustret för formning och fogning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret arbetar med utveckling av teknologi för formning och sammanfogning för att möta utmaningarna som nya och innovativa material, lättvikts- och hybridstrukturer medför. ​Arbetet inkluderar bland annat kompositer, lättmetall och höghållfasta stål. Johan Berglund, koordinator för klustret, svarar på några snabba frågor.

Ny kunskap om faktorerna bakom Gnissel & Gnek

Nyhet Projektet ”Prediktering av gnissel och gnek för robust produkt och produktion” fokuserar på ett problem de flesta känner till men få till fullo förstår – något som Produktion2030 ska försöka ändra på. Det är ett viktigt område, inte minst med tanke på hur det påverkar vår uppfattning om ett fordons kvalitet. ”Mitt mål är att ta fram en utvärderingsmetod för att tidigt identifiera problem och undvika behovet av att testa hela fordon”, säger Mohsen Bayani, industridoktorand.

Mistra Innovation – Hearing

Nyhet Mistra Innovations båda råd har nu bedömt de 23 ansökningarna och åtta har kallats till Hearing på Mistra i Stockholm. Ca 30 milj kr har sökts av de åtta ansökningarna och 20 milj kr har planerats att delas ut. Ordförande för det Vetenskapliga rådet, Gunilla Jönson och för det Industriella rådet, Hans Folkesson säger att det har varit ovanligt svårt i år att enas om vilka som ska kallas till Hearingen. ...men det gäller bara plats sju och åtta. Plats ett till sex var man helt överens om på ett tidigt stadium.