Kunskapsutvecklingen kräver flexibel utbildning för expertkompetens

Nyhet

Kunskapsutvecklingen kräver flexibel utbildning för expertkompetens

Sedan sekler tillbaka ger den accelererande kunskapsutvecklingen bättre produktionsmetoder och allt intelligentare produkter och tjänster.  Denna enastående utveckling har gått hand i hand med utbyggnaden av det offentliga skolsystemet från allmän folkskola till en nioårig obligatorisk grundskola och en gymnasieskola som numera nästan alla fullföljer. Det senaste tillskottet i breddutbildning är högskolan – under perioden 1945-2004 ökade antalet universitetsstuderande från 14 000 till 340 000 och idag tar ca 40 % av befolkningen en högskoleexamen. Denna förändring syns också på arbetsmarknaden där det idag krävs en gymnasieutbildning för anställning inom de flesta yrkesområden och högskolestudier är snart också ett måste.

Globaliseringen och det ökande antalet universitet, högutbildade och länder med avancerad industri gör att framtagande och nyttiggörande av ny kunskap aldrig gått snabbare än nu. Den knivskarpa konkurrenssituation som blir följden ställer krav på kompetensförsörjning i näringslivet som det traditionella skolkonceptet – heltidsutbildning avskild från yrkeslivet – inte längre kan tillgodose. För att kunna ta till vara den globala akademiska kunskapsutvecklingen efter ett inträde i yrkeslivet behövs nya lösningar som integrerar akademisk utbildning med arbetsliv. Genom digitaliseringen sker nu ett paradigmskifte i utbildningen, inte minst inom högskolan. Denna digitalisering innebär också en enorm möjlighet för näringslivets kompetensförsörjning.

KK-stiftelsen – Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling – har till uppgift att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja forskning och kompetensutveckling som genomförs i samproduktion mellan högskola och näringsliv. KK-stiftelsen är därmed en av få aktörer med ett tydligt uppdrag att ta sig an frågorna kring framtidens kompetensförsörjning i näringslivet. Stiftelsens mest fokuserade satsning på detta är programmet ”Expertkompetens för innovation”. Programmets mål är att utveckla och genomföra utbildningar på avancerad nivå där kompetensen hos starka forskningsmiljöer matchar strategiska kompetensbehov hos företag. Syftet är att ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation.

För att erhålla stöd från KK-stiftelsen måste sökande högskola ha en stark forsknings- och utbildningsmiljö inom det sakområden som utbildningarna ska tas fram. Vidare ska målgruppsföretag medverka i kursutvecklingen för att säkra kursinnehållets relevans och att de nätbaserade utbild-ningarna får en flexibilitet som gör det möjligt för företagens anställda att följa kurserna/utbild-ningarna. Hittills har följande projekt/utbildningssatsningar beviljats inom programmet:

Expertkompetens för hållbart träbyggande
Aktörer: Linnéuniversitetet, Sveriges tekniska forskningsinstitut och målgruppsföretag
(http://lnu.se/fakulteten-for-teknik/samverkan/expertkompetens-for-hallbart-trabyggande)

Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå
Aktörer: Blekinge Tekniska högskola, Sveriges tekniska forskningsinstitut, SICS East och målgruppsföretag
(http://www.bth.se/institutioner/tisb.nsf/sidor/utbildningsbroschyr)

PROMPTProfessionell masterutbildning i mjukvaruutveckling
Aktörer: Mälardalens högskola, Blekinge tekniska högskola, Chalmers/Göteborgs universitet, SICS och målgruppsföretag
(http://www.mrtc.mdh.se/projects/prompt/)

Gjutmagistern 3.0 (Världens första nätbaserade magisterutbildning inom gjutning)
Aktörer: Jönköping University/Jönköpings tekniska högskola, Swerea Swecast och målgruppsföretag
(http://ju.se/studera/uppdragsutbildning/kurser-inom-det-gjuteritekniska-omradet/projektet-gjutmagistern.html)

Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt
Aktörer: Linnéuniversitetetoch målgruppsföretag
(http://lnu.se/amnen/datavetenskap/nale-it)

Projekten och kursutvecklingen är igång och redan nu finns näringslivsinriktade kurser att följa – kurserna är avgiftsfria för individ och företag. På respektive webbplats presenteras projekten och aktuellt kursutbud.

Utifrån uppföljning av genomförda kurser har redan kunnat konstatera effekter i företag, såsom nya konstruktionslösningar eller identifiering av utvecklingsmöjligheter som lett till industridoktorandprojekt. Ta vara på möjligheten till ett kompetenslyft till gagn för dig och företaget. Saknas lämpligt utbildningsprogram finns också möjligheten att alliera sig med lärosäte för att söka utvecklingsmedel från KK-stiftelsen inom programmet Expertkompetens för innovation. För mer information kontakta programansvarige Olle Vogel, KK-stiftelsen.

 

olle.vogel@kks.se

www.kks.se

Dela