Projekt

Ämnesområden

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Enabling super quality electric steel through advanced use of data analytics in real time

Elfordonsrevolutionen har börjat och flera av de stora bilproducenterna har ambitionen att nå målet med elektrifiering inom de närmaste 2-3 åren. Detta medför ökade behov av stål för elektrifiering av fordonsflottan. Leverantörer av elektriska metaller uppfyller inte fullt ut behovet från industrin. I detta projekt undersöker vi möjligheten att hantera dessa brister. Insamling och hantering av kunskap, datahantering och analys från alla aktörer i leverantörskedjan behövs för önskade resultat. Detta gör att industrin kan uppnå den kvalitet som behövs i en flexibel produktion

2017 – 2018

Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar

I projektet undersöks möjligheterna att ersätta hårdkrombeläggningar på stål i volymapplikationer med den svenska innovationen TiSurf, som är ett härdat nitrerat ytskikt på titan med utomordentlig kemisk och mekanisk beständighet. Det långsiktiga syftet med projektet är en mer hållbar och kostnadseffektiv produktion av miljövänliga hybrida material för att ersätta cancerframkallande hårdkromsbeläggningar och skapa nya applikationsmöjligheter och marknader. Projektets mål är följaktligen att utveckla och utvärdera tänkbara processer av nitrerhärdat titan med avseende på relevanta material- och mekaniska egenskaper, undersöka och verifiera dess potential som hållbart ersättningsmaterial för hårdkrom och i olika volymtillämpningar på exempelvis kolvstänger, axlar och rör.

2017 – 2018

Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar

Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning

Detta projekt avser att designa och utveckla en ny testmetod för utvärdering av pulverflytbarheten i pulverbäddsbaserad AM-teknik. Testutrustningen kommer att simulera pulverflödet vid skiktutbredning enligt det som sker i AM-maskiner och kunna användas för att utvärdera och anpassa processparametrar för ett optimalt pulverutnyttjande, potentiellt även möjliggöra användning av alternativa pulverkvaliteter. Utrustningen förutses ge möjligheter för såväl pulverproducenter som tillverkare av AM-komponenter att minimera pulversvinn och maximera materialutnyttjandet.

2017 – 2018

HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. HJT fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Projektets mål är att fokusera på hela hybridförbindelseprocessen och Att skapa en testbädd för hybridförening som en resurs för svensk industri.

2017 – 2020

Variation förutsägelse och källidentifiering för noll fel bearbetning linjen.

I flerstegsbearbetning uppkommer variationer i egenskaper vilka aggregerar nedströms genom bearbetningskedjan. Syftet med projektet är att uppnå nollfelsproduktion genom att utveckla metoder for identifiering av källor till variationer samt förutsäga och minska dess aggregation genom bearbetningskedjan. Projektets forsknings och utvecklingsarbete kommer att baseras på tre industriella fallstudier från Scania, LEAX AB och GKN. Toppmoderna metoder inom variations modellering, dataanalys, mätning, precision palettsystem, och simulering kommer att utvecklas och anpassas till ett integrerat industriellt verktyg för kvalitetssäkrad produktionsberedning. Resultaten från projektet och fallstudierna kommer att vara av intresse både för SMF:s samt för större OEM:s som tillämpar flerstegs bearbetning i sin produktion.

2016 – 2018

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile