Virtuell beredning av operationer för fordonsunderhåll UNIFICATION

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 19 905 000 kronor

Satsning: Produktion2030

Att visa på ny teknik med robotar som möjliggör för svenska företag att utveckla nya innovativa produkter för automatiserad produktion o underhåll.

Svensk fordonsindustri behöver anpassa sig till förändringar i produktflora och volym likväl som ökande kundkrav, för att vara fortsatt internationellt konkurrenskraftig. Detta leder till en komplex situation vad gäller produktion och eftermarknad, där den ökande komplexiteten som variabilitet och konfigurerbarhet medför måste hanteras. Detta accentueras ytterligare vid ökad automationsgrad inom både montering och underhåll i syfte att åstadkomma mer hållbara och kostnadseffektiva produktions- och eftermarknadsprocesser. UNIFICATION syftar till att skapa en generell, hållbar och effektiv lösning för automatisering av montering och underhåll, där en marknadsintroduktion kan ske i steg utifrån resp. företags automationsgrad. Lösningen bygger på kollaborativa robotar som kan arbeta tillsammans med mänskliga operatörer, och smarta verktyg som kan användas av både människa och robot. Detta scenario kräver intimt samarbete med produktdesign så att produkterna är medvetet designade för automatisk montering och underhåll. Projektet för samman industri (AB Volvo, SETEK, ARHO), akademi (Chalmers), och institut (FCC) och fysiska demonstratorer i existerande industriella anläggningar kommer att användas för att visa projektets mål, resultat och potential. Projektet kommer också att samarbeta med existerande nationella och internationella projekt, så att utrustning, virtuell beredning och drifttagning, och mjukvarulösningar för att hantera variabilitet och konfigurerbarhet UNIFIERAS.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile