Time Data Management för Smart Factories

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 750 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utforska hur rättvisande tidsunderlag kan säkerställas och hållas uppdaterat genom integrering av beredning, produktionsuppföljning och affärssystem. Projektmålet var att utveckla ett digitaliseringskoncept som innefattar en komplett prototyp och beslutsmodell för Time Data Management som kan ge förutsättningar för smarta fabriker. Detta mål har uppnåtts då ett fungerande prototypsystem är idag operativt.

Resultat och förväntade effekter

Ett fungerande prototypsystem finns operativt vid slutmonteringen i Volvo Pentas fabrik i Vara. Fortsatt arbete pågår med att implementera systemet vid fler avdelningar. Analysen av systemet samt utvecklingen av beslutsmodell har resulterat i en publikation i vetenskaplig tidskrift som för närvarande är under granskning (omgång 2). Projektresultaten kommer även att spridas i populärvetenskaplig format via ex. NyTeknik, branschtidning eller liknande när publikationen är accepterad.

Upplägg och genomförande

En utökad nulägesanalys innefattade utbildning i praktiskt handhavande av befintligt system, analys och modellering av historisk uppföljningsdata samt en utökad litteraturstudie för kartläggning av området. Detta låg till grund för kravställningen till prototypsystemet samt utvecklingen av beslutsmodellen. MVV Information Technology vidareutvecklade och integrerade befintliga system till den prototyp som är operativ idag. Under processen genomfördes även flertalet intervjuer med nyckelpersoner såsom produktionsingenjörer och systemutvecklare.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen