Innovative Production Education in Co-operation ett instrument i Produktion2030

Projekttid: 2014 – 2018

Budget: 5 000 000

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att skapa förutsättningar för världsledande utbildning inom Produktion genom att utveckla en nationell forskarskola. Forskarskolan Produktion2030 har etablerats, och vid projektets slut har 169 inskrivna doktorander examinerats på totalt 1 551,5 högskolepoäng i 32 forskarkurser. Kurserna erbjuds via starka forskningsmiljöer inom området Produktion vid flertalet av Sveriges universitet och högskolor och med stöd och engagemang av institut och industri.

Resultat och förväntade effekter

Fem kurser startade hösten 2014, elva startade 2015, sju startade 2016, och nio startade 2017. Med ett undantag har kurser varit planerade och genomförda inom samtliga styrkeområden av Produktion2030. Efter ett riktat ”call for courses” i början av 2017 är även en kurs inom det sista styrkeområdet initierat (planerar att genomföras i forskarskolan under nytt projekt 2018). Under projektets gång har äldre kurser släckts ner och nya kurser initierats för att fånga upp kompetensgap och behov.

Upplägg och genomförande

Drift av kurser (WP3.1-2) initierades enligt plan men försenades, bland annat på grund av att några kurser fick senareläggas, några kurser inväntade kompletteringsuppgifter från studenter som inte klarat ordinarie examination.
Administrationen krävde mer resurser än initialt beräknat, vilket innebar instiftande av en studierektorsroll. Många involverade aktörer såsom kursgivare, referensgrupp, doktorander samt ändringshantering kring kurser, kan förklara den ökade administrationen.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning