Storskalig produktion av produkter av mixade material

Storskalig produktion av produkter av mixade material

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 11 300 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Användningen av nya lättviktsmaterial ökar stort. Projektet syftar till effektiv hantering av nya lättviktsmaterial i storskalig produktion och fokuserar på fordonsbranschen. Inom projektet studeras hur hela produktionssystemet påverkas när produkter till större eller mindre del börjar tillverkas i nya material. När produkter börjar tillverkas, helt eller delvis, av nya material förändras produktionssystemet. I projektet ”Storskalig tillverkning av produkter i flera material” kommer dessa förändringar att analyseras på detaljerad nivå, för att kunna förutsäga hur företagen ska kunna agera vid dessa förändringar, något som kan vara avgörande för företagets framtida konkurrenskraft. Det är viktigt att ompröva tillverkningssystemet och fabrikslayouten när sådana drastiska förändringar görs i produkterna så att fördelarna i produktdesign kan kombineras med förändringar i produktionen som gör den mer effektiv. Detta kan göras genom att testa flera nya layouter för en ny produktionsmiljö.

Målet med projektet är att det ska gå att förutsäga hur produktionssystemet bör förändras i förhållande till produkternas förändring. I den digitala fabriken kan olika produkter provas i en virtuell värld och alternativa utformningar kan ställas mot varandra. Baserat på detta kan rätt beslut fattas så att förändringarna görs på ett strukturerat sätt och rätt ordning. Resultaten kommer att bli generiska och alltså inte enbart vara tillämpliga på de produkter som är föremål för fallstudierna.

Syftet med detta projekt är att utvärdera vilka effekter olika designkoncept av produkterna kommer att ha på produktionsstrukturen. Olika varianter av produktionslayout kommer att testas i en virtuell fabriksmiljö som beskriver komponentflöde och en kombination av olika produktionsprocesser. I och med detta ges industriellt kunnande i hur man producerar och hur man kan uppnå full nytta av de nya materialen i produkterna. Delar tillverkade av blandade material är fortfarande dyrare än liknande delar tillverkade av konventionellt stål. Ett sätt att motivera kostnaden är att öka produktionseffektiviteten.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen