PSARP – Mobilitet mellan VCC och Ziegler

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 333 800 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kunna prediktera förekomst av gnissel och gnek virtuellt med olika typer av analysmetoder från CAD analys till avancerad CAE baserad analys. Mobilitetsprojektet har syftat till att utbyta kunskap mellan Chalmers, Volvo personvagnar och Ziegler Instruments inom prediktering av gnissel och gnek. Volvo Cars och Chalmers har utbildat Ziegler i CAE baserad analys och Ziegler har utbildat Chalmers och Volvo i CAD baserad analys. Totalt har 8 personer deltagit i utbytet till den grad att respective part kan tillämpa denya metodera individuellt.

Resultat och förväntade effekter

För Volvo Personvagnar är effekten av utbytet att man kan ersätta resurskrävande CAE aktivitete med enklare CAD baserade metoder för att identifier potentiella problem. Detta resulterar i effektivare utnyttjande av resurser och snabbara svarstider för analyser.
För Zieglers del innebär utbytet att de kan underbygga sina CAD analyser med kompletterande CAE beräkningar i de fall det är svårt att förstå effekten av ett konstruktionskoncept.
Chalmers kommer inkludera och vidareutveckla båda metodena i pågående forskningsprojekt inom området.

Upplägg och genomförande

Utbytet mellan parter har skett i flera steg. Först har personal från Ziegler besökt Volvo Cars där utbildning i CAE baserade metode E-line har skett i Volvo Cars simuleringsmiljö. Som steg två har Volvo Cars tekniska specialis inom gnissel och gnek besökt Ziegler för att utbildas inom CAD metoden Contact Point Analysis. I sista steget har 4 personer från Volvo Cars och en person från Chalmers besökt Ziegler för att utbildas i Contact Point analysis metoden. Sammarbetet mellan parterna kommer att fortsätta utanför mobilitetsprojektet då det varit mycket nyttigt för alla parter.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016