Produktionsinnovation

Produktionsinnovation

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 8 355 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Projektet Produktionsinnovation är strategiskt och har verkat som stöd till forsknings- och innovationsprogrammet Produktion2030, som långsiktigt stärker och utvecklar Sverige som produktionsnation. De långsiktiga effekterna av projektet har varit att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri samt överbryggande av gapet mellan produktions- och produktinnovation. Projektet har genom exempel (fallstudier) i svensk industri visat vikten av produktionsinnovation i industrin, samt utvecklat ramverk för produktionsinnovation.

Resultat och förväntade effekter

Direkta effekter av projektet är underlag till beslutsfattare för att möjliggöra och skärpa svensk produktionsinnovation, samt utvecklingen av ett användbart ramverk för studenter, forskare, industrin och samhället. Projektet har ingått i initiativ för industri- och teknikutbildning till framtida jobb som kräver att våra bästa talanger attraheras. För industrin har projektet bidragit till ökad medvetenhet om vikten av innovationer i produktion, för ökad stoltheten över produktionsinnovationsaktiviteter hos medarbetare och ledning i tillverkande företag.

Upplägg och genomförande

Projektet har operativt genomförts i fem arbetspaket. Projektet har också medverkat i Produktion2030:s pulsmöten som ordnats av programledningen. De fem arbetspaketen: AP1 -Definitioner och ramverk, AP2 – Empirisk datainsamling (fallstudier) och analys, AP3 – ‘Roadmap’ – kartläggning, AP4 – Kommunikationsplattform, AP5 Projektledning. AP3 och AP4 inkluderade utveckling och genomförande av doktorandkurs (två gånger under projektperioden, nu del av Produktion2030 Forskarskola).

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019