Produktion2030 svensk plattform för KIC Added Value Manufacturing

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 155 950 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att informera och engagera svenska aktörer inom tillverkningsindustri, akademi och forskningsinstitut om möjligheterna med den Europeiska plattformen för innovation, kompetensutveckling och tillväxt inom produktionsområdet, KIC Added Value Manufacturing. En viktig förutsättning för att engagera svenska aktörer var att dessa skulle ha ett stort inflytande i KIC:en. Förutsättningarna ändrades av EU varför projektet avslutades i mars 2016. Ansvarig är programkontoret för Produktion2030.

Resultat och förväntade effekter

Information om KIC AVM har tagits fram och framförts till större industriföretag, samt till akademi (Produktionsakademien) och forskningsinstitut (RISE). Kommunikationsmaterial har tagits fram, artiklar och nyhetsbrev har skrivits och två w orkshops har genomförts: på Sw erea IVF samt på Teknikföretagen.
I mars 2016 beslutade programkontoret att avsluta projektet.
Orsak var ändrade villkor från EU som reducerade Sverige och svenska aktörers möjlighet att påverka och styra KIC:en.

Upplägg och genomförande

Projektet följde planen fram till mars 2016, då programkontoret beslutade att avsluta projektet, fem månader tidigare än planerat.
Beslutet att kraftigt begränsa antalet aktörer med inflytande i KIC:en togs på EU-nivå. Här fanns det ingenting vi i Sverige kunde göra.
Konsekvensen av det tidigare avslutet innebär att det finns pengar kvar i budgeten för projektet.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016