Optimering och nano-impregnering av miljömässigt hållbara processer för anodisering av aluminium

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 715 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Målet med projektet är att studera och optimera en miljömässigt hållbar metod för anodisering av aluminium. Optimeringen följs av en impregnering av skikten med hjälp av skräddarsydda nanomaterial för att ytterligare förbättra korrosionsegenskaperna samt introducera nya egenskaper hos skiktet och därmed skapa multifunktionella skikt. Särskilt fokus ligger på erhållande av låg isvidhäftning, en egenskap av stor vikt inom civil luftfart samt inom en rad övriga industrier för att möjliggöra mer hållbara system.
Anodisering utförs på aluminium för att förbättra korrosionsegenskaperna och har tidigare gjorts med hjälp av kromsyraanodisering. För att förbättra korrosionsskyddet ytterligare kan en eftertätning av skikten med hjälp av natriumdikromat göras. Dessa processer innehåller ämnet Cr (VI), ett ämne som är skadligt för såväl människa som miljö och användandet är därför reglerat inom EU varför det är av stor vikt att hitta, undersöka och optimera mer miljövänliga processer vilket också är fokus i det föreslagna projektet.
Optimering av anodiseringsskikten sker med avseende på oxidskiktets porositet och mikrostruktur, vilket har en avgörande påverkan på materialets hydrofoba egenskaper och därmed isvidhäftning. Efterföljande impregnering med nanomaterial introducerar nya fysikaliska egenskaper samt nanostruktur på ytan med potential att minska isvidhäftningen ytterligare samtidigt som korrosionsskyddet förbättras. Effektivitet, hållbarhet och låg kostnad är huvudfokus vid valet av nanomaterial inom ramen för projektet.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning