Kartläggning av produktionsforskningen i Sverige

Projekttid: 2015 – 2015

Budget: 400 000

Satsning: SIP Produktion2030

 

Syfte och mål

Syftet var att få en aktuell bild av forskningen och dess nyttiggörande inom Prodution2030:s sex styrkeområden, som ett underlag för framtida satsningar i Produktion2030 samt för att tillgängliggöras för VINNOVA och externt. Forskargrupper på lärosäten och institut skulle kartläggas. Rapporteringen skulle göras dynamisk. Det skulle gå att uppdatera och lägga till information. Detta har åstadkommits genom datafil med gränssnitt samt att webbaserad version för bred spridning är planerad att tas fram av Produktion2030:s programkontor våren 2016.

Resultat och förväntade effekter

Gränssnitt och datafil i Excel till Prod2030:s styrgrupp och kontor samt VINNOVA: möjlighet att söka utifrån lärosäte/institut, styrkeområden, enskild forskargrupp och fritext samt överskådlig presentation av respektive forskargrupps verksamhet. Rapport om studiens genomförande och PPT-presentation. Webbaserad version möjlig att uppdatera planerad att tas fram av Produktion 2030:s programkontor våren 2016 för bred spridning. återkoppling till de som svarat på enkäten: PDF med egna svar, PPT med helheten samt ett tackbrev och info hur data kommer användas framöver.

Upplägg och genomförande

Frågeområden: 1.Beskrivning av grupp 2.Gruppens inriktning och spetskompetens 3.Centrala forskningsprojekt 4.Utrustning o demonstratorer 5.Nyttiggörande 6.Internationell samverkan 7.Kompletterande info o övrigt Enkätverktyg: Webenkät Machform, resultat i Excel-fil Sökstrategier: 1.Lärosätens och forskningsinstituts hemsidor 2.Beviljade forskningsprojekt from 2010: VINNOVA, SSF, KKS, Mistra 3.Expertgrupper inom Prod2030:s styrkeområden 4.Nätverk, intressegrupper Ifyllda enkäter från 22 lärosäten (55 ifyllda enkäter) och 11 institut (21 ifyllda enkäter)

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning