Innovativ produktionsutbildning i samarbete, ett instrument i Produktion2030 – 2017

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 2 500 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Målet med denna ansökan är att skapa förutsättningar för fortsatt drift och utveckling av forskarskolan Produktion2030. Instrumentet Utbildning kommer att fortsätta driva och utveckla den nationella forskarskolan för Produktion2030 där nya och befintliga kurser inordnas till Produktion2030-programmets styrkeområden. Utbildningarna är tillgängliga för doktorander, industridoktorander och medarbetare på företag. Även kurser på masternivå omfattas.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: *Öka antalet medlemmar till minst 175 st *Öka antalet totalt examinerade kurspoäng *Komplettera kursprogrammet inom ”Cirkulära produktionssystem och underhåll” *Starta minst 2 masterkurser inom området ”Industri 4.0” Direkta effekter (1-2 år): *Instrumentet utbildning har bidragit till att mobiliteten mellan akademi, institut och industri. *I Sverige finns bra tillgång på kompetens på forskar- och masternivå inom produktionsområdet *Fler företag investerar i hållbar produktion i Sverige eftersom det finns en god tillgång på kompetens.

Planerat upplägg och genomförande

* WP1 Drift av den nationella forskarskolan WP1.1 Fortlöpande inventering av befintlig- och planerade kurser och utbildningsbehov inom produktionsområdet. WP1.2 Fortlöpande uppdatering av nätverket av medlemmar till forskarskolan. * WP2 Drift och utveckling av kommunikationsplattform WP2.1 Drift och utveckling av forskarskolans hemsida WP2.3 Fortlöpande kommunikation med forskarskolans referensgrupp * WP3 Drift och utveckling av forskarskolans kurser WP3.1 Drift av kurser WP3.2 Uppdatering av kursprogrammet

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning