Expertgrupper i Produktion2030

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 3 000 000

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Målsättningen med Expertgrupperna är att samla industri, akademi och institut inom Produktion2030:S sex styrkeområden. Dessa grupper ska samlas regelbundet eller vid behov på uppdrag av styrgrupp eller programkontor, i syfte att diskutera, prioritera utmaningar och möjligheter inom styrkeområdet. regelbundet. Expertgrupperna leds av 12 yngre forskningsledare från universitet och högskolor.
På så sätt kan programmet vara i kontakt med, och ta in underlag från, ett stort och omfattande underlag av aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Expertgruppsledarna samlar intressenter inom sina styrkeområden, genomför bl a workshops och konferenser (tex konferens om återtillverkning på LiU i oktober 2017). Expertgruppsledarna är verksamma på olika högskolor och och Produktion2030 har bidragit till att stärka samverkan mellan dessa.
Expertgrupp 5. Cirkulär produktion och underhåll, har bidragit till en konferens inom cirkulär produktion/re-manufacturing på LiU under oktober 2017. Mer information här: https://liu.se/nyhet/experter-pa-atertillverkning-samlades-pa-liu.

Upplägg och genomförande

Expertgruppsledarna och deras expertgrupper har lett till ökad samverkan mellan högskolorna, mellan forskningsledarna samt mellan dessa och aktörerna i expertgrupperna.
Expertgrupperna blir också en bra kontaktyta att sprida resultat från Produktion2030 till.
Under 2018 – 2019 kommer expertgruppsledarena och expertgrupperna få fler uppdrag av programmets styrgrupp och Forsknings- och innovationsråd.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen