Testmetod för NAFT

Projekttid: 2016 – 2017

Budget: 400 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Projektet syftade till att sätta upp en testmetod på Hallands sjukhus Halmstad som kan mäta strålningen enligt standard. Genom en iterativ process har en metod utvecklats som möjliggör att strålskyddande material kan testas. Utvecklingen av testmetoden har bidragit till att snabba på produktutvecklingen av ett nytt innovativt strålskyddsmaterial mot CE-märkning.

Resultat och förväntade effekter

10MD har haft upprepade tester på Halmstad sjukhus vilket har varit av stor relevans för produktutvecklingen. Närheten till testmiljön har bidragit till att nya producerade material har kunnat testas vid flertalet tillfällen på kort tid. Det strålskyddande materialet har förbättrats kontinuerligt och nu finns ett material som uppfyller standard.

Upplägg och genomförande

Initialt diskuterades standarden för att möjliggöra en bra försöksuppställning. 10MD har besökt sjukhuset i Halmstad vid upprepade tillfällen, för test och diskussion. En kontinuerlig dialog med sjukhusfysiker har även först för att diskutera resultaten vidare. Kunskapen om projektet och resultatet presenterades under en workshop.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning