Sekvens

Projekttid: 2015 – 2017

Budget: 750 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Idén som presenterades i projektansökan föreligger i att det skulle kunna göras möjligt att optimera redan i CAM miljö vilken operationsföljd olika bearbetningsoperationer skall utföras med avseende på verktygsbyten och verktygsutnyttjande. Projektet avsåg att adressera gränsskiktet mellan nivå 1(optimering av verktygslivslängd och verktygsbanor) och nivå 2
(bearbetningssekvensoptimering) i figur 1 i projektansökan. I projektet demonstrerades detta för borroperationer. Detta innebär att antalet verktygsväxlingar skall kunna minskas samt att varje skärverktyg skall utnyttjas maximal innan verktygsbyte sker.

En demonstrator för detta har tagits fram i Siemens NX v11. Detta iform av en dll-fil. Projektet har också medverkat i möten arrangerade av Vinnova i december 20015 och juni 2016 där också en film som beskriver projektet har tagits fram i enlighet med Vinnovas önskemål.
Bedömningen är att projektet har fullgjort sina åtaganden i sin helt i förhållande till de nämnda projektmålen i ansökan. Samt i fråga om publicering överträffat dessa.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016