Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 10 000 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

För att förbli konkurrenskraftig på den globala marknaden förbättras industrin kontinuerligt ekonomisk, social och miljöprestanda. REWIND-projektet syftar till att utnyttja dagens industriella trender inom digitalisering och hållbarhet. Konsortiet kommer att använda sig av digital teknik, utvärderingsmetoder, strategiska planeringsverktyg och materialforskning för att skapa möjligheter till cirkularitet inom industriella processer och dess flöden. Genom att kombinera principerna för LEAN produktion och miljöeffektivitet och cirkularitet inom processerna för Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech, syftar REWIND till att behålla det värden som är inbäddade i produkter och material genom att använda cirkulära strategier (återanvändning, återvinning, återvinning, återanvändning och andra återhämtningsvägar).  Reella industricase i nära samarbete med forskare och teconology providers är en nyckel till framgång. Dessa case kommer att visa på goda exempel inom cirkulär ekonomi i den svenska industrin, som bidrar till att öka konkurrenskraften och visa svensk forskning på världskartan. Lärdomar från alla tre case kommer att generaliseras och användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industrin för att påskynda upptagandet av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion. Detta resulterar i att systemens resurseffektivitet förbättras och vårt beroende av naturresurser och strategiska material kan minskas för att bädda för framtida generationer genom produktion av miljövänliga material, komponenter och produkter.
Vinnovas dnr: 2019-00787

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile