DYNAMITE – Dynamisk människa-automation interaktion

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 8 200 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

DYNAMITE har syftat till att öka samarbetet mellan människor och automationssystem, med hjälp av smarta och innovativa lösningar för både fysiska och kognitiv automatisering.Målet var även att vidareutveckla tidigare lösningar och applicera dessa i industrimiljö och därmed satsa på TRL runt 7. Lösningar som kollaborativa arbetsceller, instruktioner med glasögon och virtuella verktyg för simulering av människa maskin interaktion har alla testats ute i industrin vilket visar att projektmålet uppfyllts.Dessa resultat har också publicerats på vetenskapliga konferenser.

Resultat och förväntade effekter

En stor del av resultatet var att sprida kunskap inom automation och digitalisering.Detta har gjort genom ett antal demonstratorer i industrin men eftersom tekniken gällande kollaborativa robotceller och instruktioner i glasögon fortfarande är under utveckling har inga längre tester kunnat göras. Detta hoppas kunna göras i ytterligare forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Upplägget i projektet har varit att ha tätt samarbete mellan industri och akademi och att utveckla demonstratorer parallellt i arbetspaketen. Alla arbetspaket har utvecklat och demonstrerat minst en demonstrator med hjälp av en eller flera partners vilket kan ses som ett lyckat projekt. Projektresultaten har presenterats på såväl internationella och nationella konferenser, både vetenskapliga och popularvetenskapliga vilket gör att resultaten nått en bred publik. Delar av projektresultaten har även använts i utbildning av ingenjörer inom maskin och mekatonikprogram.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016