Digitaliserade Värdekedjor I SkogsIndustrin (DiVISI)

Projekttid: 2020 – 2023

Budget: 18 334 000 kronor

DiVISI syftar till att undersöka hur delning av digital information kan gynna värdekedjan skog-skogsindustri.

Projektet DiVISI kommer att demonstrera hur en gemensam digital plattform i värdekedjan skog-sågverk, där aktörer kan dela information om timmervolymer och -kvaliteter som ska levereras vid specifika tidpunkter och platser, kan gynna värdekedjan och dess aktörer. Projektet kommer att utveckla, testa och utvärdera en pilotversion av en styr- och kontrollfunktion som möjliggör bättre planering och beställning för alla parter i värdekedjan skog-sågverk. Projektet kommer att definiera och göra det möjligt att visualisera indikatorer för produktionsplanering och kontroll, inklusive t.ex. planerade volymer, kapacitet och störningar från planering av skogsaktiviteter till sågade trävaror vid sågverket. Projektet kommer att bidra till en mer hållbar produktion där effektivitetsförbättringar stärker skogssektorns konkurrenskraft och lönsamhet. Det kommer också att bidra till en mer stimulerande arbetsmiljö som kan locka och behålla kompetenta människor. Detta kommer i sin tur att bidra till utvecklingen av landsbygdsdelar i Sverige. Kompetensen som representeras i projektkonsortiet täcker väl behoven för att nå projektmålen; partnerna inkluderar forskningsorganisationer, skogs- och sågverksföretag, ett åkeri, leverantörer av utrustning för sågverk samt leverantörer av IT-lösningar för skogsnäringen. Innovationen i projektet gäller både process- och organisationsinnovation. Resultatet från projektet kommer ha potential att skapa betydande värde för företag i värdekedjan skog till sågverk genom ett säkert och öppet informationsutbyte på en nivå som ännu inte finns tillgänglig.

Vinnovas diarienummer: 2019-05593

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019