Digital Sågverkstvilling för effektiv produktion och underhåll

Projekttid: 2019 – 2019

Budget: 890 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Effektivisera sågverk m.h.a förbättrad övervakning och underhåll av produktionslinjen. Detta genom att dela data via digital tvilling mellan aktörerna i underhållskedjan.

Projektet fokuserar på att samla, strukturera och dela data för ökad effektivitet och ökad produktionstid för bandsåglinjen i Moelvens sågverk Valåsen. Projektet kommer att ta fram en digital tvilling som kan användas för att uppnå högre produktionseffektivitet. Detta kommer att ske tillsammans med SKF och OPTIWARE som tillhandahåller industriell utrustning samt tjänster för övervakning och underhåll. Moelven har redan en betydande mängd sensordata och produktionsrelaterade data för dessa delar av produktionen från ett tidigare projekt ”Det Digitala Sågverket”. I det här projektet kommer vi att fortsätta arbeta med dessa data, men istället för att analysera data endast internt hos Moelven kommer data struktureras för att delas med utrustning och underhållsleverantörskedjan. Under projektet kommer ytterligare data att läggas till, inklusive 3D-skanningar av sågverket, videodata från produktionslinjen och ytterligare sensordata som behövs för den specifika underhållstjänster som väljs för demonstration i projektets andra del. Forskningspartnerna, RISE och FCC, bidrar med expertis och många års erfarenhet av IoT, AI, AR, industriproduktion samt träindustri. Initialiseringsdelen av projektet kommer att fokusera på att definiera användningsfall för underhållsförsörjningskedjan för sågverk och specificera kraven på den digitala tvilling som kommer att ligga till grund för att utveckla demonstatorn i den andra delen av projektet. När användningsärenden beslutas kommer projektkonsortiet att utökas med fler industripartner som ingår i leveranskedjan för utrustning och underhåll. Vi kommer också att specificera en första digital tvillingplattform och välja informationsmodeller att använda.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry