Materialflexibel produktion – utveckling av fysisk och virtuell testbädd

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 10 652 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Projektets syfte var att ta fram en industriellt tillgänglig och livaktig testbädd i pilotskala för fysisk och virtuell verifiering av materialflexibel produktion.

Syfte och mål – uppfyllelse

 

Projektets syfte, att skapa en livaktig testbädd som stärker svensk industri genom att ge snabb möjlighet att fysiskt och virtuellt prova olika tillverkningskoncept har uppnåtts.

Utfallet är att företag och forskare använder testbädden, och metoder för samverkan med SMF är utvecklade.

 

Resultat och förväntade effekter – utfall

 

Projektet har levererat resultat genom

  1. Direkt nytta i varje pilotstudie
  2. Generisk kunskap om samverkan med SMF i olika faser
  3. Förstärkt nätverk inom tillverkningsteknik

Inom pilotstudierna har fyra nya produkter utvecklats, varav två har nått marknaden.

 

Upplägg och genomförande – analys

Fyra svenska småföretag med egna produkter har agerat pilotföretag i testbädden och därefter djupintervjuats angående samverkan och framtida behov.

Teknikspridning har skett via konferenser och mässor, där prototyper framtagna i pilotföretagen visats upp.

En viktig del av testbädden har varit det nätverk som skapats, och det tvärfunktionella team av forskare, företag och externa experter som arbetat med piloterna.

Genom internationell samverkan har testbädden kopplats till tre EU-ansökningar, vara en godkändes, och en annan är KIC Added Value Manufacturing.

 

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile