Projekt

TriBlade

TriBlade

Triblade är en ny och banbrytande teknik för rotorblad till vindturbiner, som har potential att påverka hela vindkraftsmarknaden. Tekniken har utvecklats av Winfoor i samarbete med Lunds universitet och bygger på att varje rotorblad utformas som ett fackverk.

Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid järn- och stålgjutning

Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid järn- och stålgjutning

En förstudie har våren 2018 genomförts inom Produktion2030: Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid stål- och järngjutning. Förstudien har genomförts av Swerea SWECAST i nära samarbete med fyra svenska gjuterier och norska startup-bolaget Effee AS, som utvecklat en ny teknik för att radikalt minska material- och energiåtgång vid framställning av gjutna komponenter i stål och järn.

Glycerol

Glycerol

I detta projekt kommer en ny typ av miljövänlig hydraulvätska baserad på glycerol att utvecklas. Främsta källan till glycerol är som biprodukt vid framställning av biodiesel (RME), på grund av den stora efterfrågan på biodiesel så har det skapats ett stort överskott av glycerol på marknaden och idag behandlas glycerolet i många fall som ett avfallsmaterial.

ILight

ILight

Projektet ILight syftar till att vidareutveckla Heliospectras ljussystem för växthus och bygger vidare på ProEnviro projektet LightM.

3D-SILVER – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

3D-SILVER – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner. Det vanligaste materialet är olika typer av plast. I dagsläget finns det inget retursystem för det spill som uppkommer, trots att plasten går att återvinna till nytt filament med positiv miljönytta. I projektet Cirkumat har det det övergripande målet varit att öka återvinningen av filamentspill i Sverige.

Event

Svenskt Monteringsforum – Effektiv montering – människa och ny teknik i samverkan

Svensk industri präglas idag av ett väldigt högt förändringstryck. Även om förbättrings- och utvecklingsarbete under lång tid varit i fokus i svenska industriföretag, har det aldrig gått så fort som idag. En utmaning jämfört med tidigare är den mängd ny teknik som finns och de möjligheter den medför. Detta gör det svårt, inte bara att hänga med, utan också att veta vad man ska satsa på i monteringen. Därför kommer årets konferens bland annat belysa automationsfrågor och den ständigt aktuella frågan om kollaborativa robotar, men också hur operatörens roll påverkas i en mer komplex miljö. I takt med den snabba utvecklingen och tillämpningen av ny teknik så har det växt fram en flora av olika labb och testbäddar runt om i Sverige. På årets konferens får vi höra hur ett av dessa labb drivs, dels vad man kan få hjälp med, men även en inblick i hur kunderna utnyttjar denna möjlighet. Utöver detta så kommer vi även få höra om hur inspiration från spelindustrin förändrade ett företags förutsättningar för produktion.

Nyheter

Forskare

Peter Almström

Peter Almström

Docent

Produktionsanalys med fokus på produktivitetsfrågor, speciellt studier av manuellt arbete.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile