Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling

Projekttid: 2013 – 2017

Budget: 12 000 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Kärnan i projektet är en utvecklingsplattform för parallel produkt och produktionsutveckling. Detta koncept har blivit konkretiserat och implementerat i en virtuell demonstrator för att påvisa funktionalitetetn genom IT-stöd. Implementering av en parallell produkt- och produktionsplattformutvekling har en stor effekt på effektiviteten i utvecklingsarbetet. Det möjliggör snabb virtuell generering, verifiering och validering av alternativa produkt-produktionskoncept och påtagliga besparingar i tid och kostnad görs, jämfört med manuella analyser.

Resultat och förväntade effekter

Metoderna och processerna som detta projekt resulterar it förväntades vi projektstart bidra till

a) reducerad risk i utvecklingen och minskad ledtid i produktrealiseringen med upp till 50%, och

b) förbättring av den geometriska kvalitén (reducerad variation) med upp till 25%. Dessa

resultat anses ha infriats på en demostratornivå, och tillgängliggjorts för de industriella parterna i projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i nära samarbete mellan Chalmers, Fraunhofer-Chalmers Centre, GKN Aerospace, Brogren Industries och Permanova. Tillsammans etablerade parterna ett typfall som drev och fokuserade arbetet. Typfallet fokuserar på att minska ledtiden för att svara på en kundförfrågan för GKN, utan att tappa precision i producerbarhetsanalysen. Ambitionen var att minska processen från dagens 3 månader till 3 veckor. Typfallet implementerades i en demonstrator som också användes vid utbildning av ingenjörer på GKN och som en specifikation för implementering.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016