Tekniköverföring till SMF

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 6 885 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Instrumentet Små och medelstora företag (SMF) är att öka företagens konkurrenskraft genom att ge dem tillgång till ny teknik, ny kunskap och nya metoder som skapats inom FoI-projekten inom Produktion2030. Syftet i projektet har varit att: – öka antalet företag som använder resultat från FoI-projekten
– öka antalet små och medelstora företag kopplade till Produktion2030

Målet har varit att paketera delresultat i FoI-projekten och överföra dessa till arenor för vidare spridning till SMF samt att göra dem tillgängliga via bland annat hemsida.

Resultat och förväntade effekter

Utfall:
– 15 av 18 aktuella FoI-projekt har paketerat delresultat avsedda för SMF.
– Konceptet TeknikWorkshoppar, där SMF tillsammans med forskare konkret fått kunskap om och testat resultat från FoI-projekt, är framtaget, testat och utvärderat tillsammans med IUC Sverige, för bredare spridning 2017.
– Medverkan vid aktiviteter hos ytterligare arenor, totalt 1500 deltagare vid aktiviteter som projektledningen medverkat i, merparten tillsammans med FoI-projektens forskare.
– Ökad synlighet för SMF av FoI-projektens resultat i samband med ökat nyhetsflöde på hemsidan.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att paketera delresultat från FoI-projekt. Detta har skett i form av w orkshoppar, skrifter, appar, filmer, digital utbildning och guidelines/lotsar.

Arenor att samverka med kring spridning till SMF har identifierats och kontakter har skapats. Projektet har medverkat vid seminarier för att berätta om programmet och FoI-projektens resultat. Konceptet TeknikWorkshoppar har utvecklats tillsammans med IUC Sverige, där forskare och företag möts kring frågeställningar kopplade till aktuellt FoI-projekt. Nyhetsflödet på hemsidan har ökats.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning