Smart teknik för hållbar produktion genom självutveckling

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 715 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att på ett effektivare sätt än idag förebygga arbetsskador och främja arbetsrelaterad hälsa samt förbättra produktionen genom ett system för automatiserade riskbedömningar som bygger på smarta kläder. Det specifika syftet med projektet är att utveckla ett system för feedback via vibrationer, röst eller visuell information som underlättar för operatören att identifiera möjligheter att förbättra sitt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter är att operatören ges möjlighet att förbättrar sin arbetsteknik och kvaliteten på det utförda arbetet genom feedback från de smarta kläderna. Förväntningen är också att operatören lär sig vilka arbetsmoment som är olämpliga, och själv kan åtgärda några av dessa, samt att ta initiativ tillsammans med arbetsledningen för att åtgärda sådana moment som ligger utanför operatörens kontroll. På sikt förväntas en påtaglig reduktion av belastningsskador.

Upplägg och genomförande

Projektet utvecklar och testar system för feedback till operatörerna, där vibrationsåterkoppling jämförs med visuell- och röståterkoppling. Testerna görs i en utbildningsverkstad med operatörer som monterar samt hanterar material. Utrustningar och lösningar förbättras iterativt utifrån resultaten, och fokus läggs på att återkopplingen till operatören skall leda till lärande och ett aktivt förhållningssätt i förbättringsarbetet.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning