Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Projekttid: 2015 – 2018

Budget: 6 000 000

Satsning: SIP Produktion2030

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

Projektet kommer att fokusera på att skapa termiskt sprutade beläggningar av pulverbaserade högpresterande material på verktygsstål med lägre hårdhet än normala varmformningsverktyg. Dessa beläggningar kommer att skapa en funktionell yta som förbättrar nötningsmotståndet och ger en mer robust friktion.

Tre olika beläggningar (Rockit 701, Tribaloy T400 and WOKA 7504) producerades på ett förhärdat verktygsstål (Toolox33) med HVAF-teknik. Pulvren och beläggningarna karakteriserades med avseende på mikrostruktur, kemisk sammansättning, hårdhet och tribologiska egenskaper för att kunna välja ut en beläggning som skulle utvärderas i semi-industriella tester.

Alla beläggningar hade bra vidhäftning mot substratet men en grov yta som krävde polering. Alla beläggningar uppvisade också stabil friktion vid glidning mot Al-Si belagt höghållfast stål. Materialöverföring minskades något och för WOKA-beläggningen var det lättare att avlägsna överfört material. Semi-industriella tester genomfördes med ett obelagt verktyg och ett belagt med Rockit 701. Båda verktygen uppvisade materialöverföring på radier och vidare arbete med att optimera ytfinheten krävs för att förbättra prestandan för belagda verktyg.

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning