SIVPRO – Optisk kontroll av form i produktion

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 7 049 994

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra en industriell demonstration av ett system för automatisk geometrikontroll av tillverkade produkter för komponenter som transporteras på ett löpande band. Detta mål har inte uppfyllts. Däremot har de tekniska krav på systemet som upprättades inför projektstart uppfyllts eller till och med överträffats. Idag finns ett system som med tillräcklig precision klarar av att kontrollera formen hos fritt rörliga komponenter tillverkade med en frekvens på upp till 0.5 Hz.

Resultat och förväntade effekter

Vid en installation så identifierades en målsättning om en minskad kassation på 20%. Dessutom identifierades som en effekt av projektet en minskad variation av geometriutfall, en ökad tillgänglighet, minskad förslitning och behov av underhåll, ökad kontroll av tillverkade produkter och minskade ställtider. Inga av dessa effekter har kunnat verifieras, vilket inte heller var syftet med projektet. Istället har en rad tekniska systemkrav verifierats vilka kan resultera i dessa förväntade effekter om systemet används på rätt sätt.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har varit ett samarbete mellan tre akademiska parter och fem företag. De akademiska parterna hade ansvar för vardera utvärderingsmjukvara, systemintegration och användaranalys medan de deltagande företagen representerade olika delar av tekniken. Ett av företagen var slutanvändare. Upplägget innehöll redundans på det sätt att två olika system utvärderades, vilka tillhandahölls av två olika företag. Den största bristen i projektet var att ingen av projektdeltagarna hade total kontroll över ingående teknik. Detta medförde att projektet kunde blockas av en part.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen