Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 690 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

Syfte och mål

Målet är att utveckla och testa ett helt nytt koncept, Produktionsänglar, med syfte att stötta mindre bolag i industrialiserings- och uppskalningsfasen. Med stöd för effektiv industrialisering ökar sannolikheten för att produktionen sker i Sverige istället för outsourcas samt minskar risken att produkt/företag säljs till annat land. Ju bättre företag i Sverige blir på att industrialisera, desto bättre koppling skapas mellan FoU och produktion vilket stärker utvecklings- och produktionsförmågan, ökar konkurrenskraften och behåller jobben i Sverige – vilket är det överordnade syftet med idéprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Utvärdering visar att det finns ett mycket stort behov i Sverige och det svenska innovationssystemet att stötta start-ups och SME’s industrialisering och uppskalning av sina nya produkter. Konceptet Produktionsänglar adresserar denna fråga med en enkel och konkret metod som liknar den etablerade Affärsängel-modellen. Företaget pitchar sitt industrialiseringscase och får rekommendationer och stöd av produktionsänglarna. Viss modifiering kommer att göras av metodiken som resultat av piloten, och en fortsättning planeras under hösten.

Upplägg och genomförande

Sju exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Pharem Biotech i Södertälje (Acturum Biovation Park) i mars 2018 presenterade sitt skarpa industrialiseringscase för en av sina nya produkter. En första version av genomförandemetodik testades i piloten med stor framgång. Projektet genomfördes av Forskare vid KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park, Pharem Biotech och IVA.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning