Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 889 900 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Problemet är att tillgängliga teknologier för prediktivt underhåll fokuserar på tillståndsövervakning och
optimering av underhållsplaner för enskilda maskiner. Därmed ger befintliga system inte beslutsfattare den
information om produktionskritisk karaktär (driftstopp) som behövs för att optimalt schemalägga underhåll i en
process. Därför utvärderade projektet krav på utveckling av befintliga modeller för att stödja servicebaserade
affärsmodeller inom verkstadsindustrin och utvecklade tekniska krav, arbeten som båda stödjer gruvindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Huvudförutsättningarna för att anta servicebaserade affärsmodeller (där livslängd, underhållseffektivitet och
produktionstillgänglighet måste predikteras och optimeras) har identifierats. En behovsanalys avseende
beslutsstöd avseende prediktivt / förebyggande underhåll har utförts. Vidare har krav avseende gränssnitt för
mjukvaran (som utvecklats för att stödja krav för Atlas Copcos borriggar i en servicemodellkontext hos LKAB)
definierats. Projektleveranserna har därför uppfyllts. Förutsättningarna att använda tjänstebaserade
affärsmodeller har ökat.

Upplägg och genomförande

PMBM-projektet planerades gemensamt för att specificera det system som krävs, vilket har underlättat
kunskapsutbytet mellan projektdeltagarna. Projektet har även utgjort grunden för fortsatt utveckling av framtida
gemensamma projekt. Ytterligare följande forskningsprojekt planeras.
De fyra arbetspaketen (Project management, Service business models and extended product life, Availability
& maintenance simulation process modelling, Information modelling & interfaces) har varit tillräckliga för att
hantera projektet samtidigt som projektet.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning