Prediktering av gnissel & gnek för robust produkt och produktion

Projekttid: 2015 – 2017

Budget: 6 592 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt syftet med att förbättra möjligheten att prediktera S&R under utvecklingsfaser i ett industriutvecklingsprojekt. Principen har varit att en robust produkt som är okänsligt för störningar som kan skapa S&R kommer ge en robust produktion där åtgärder för sent upptäckta S&R problem minimeras. Samtliga arbetspaket som definierats har genomförts med goda resultat. Dessutom har två av tre arbetspaket öppnat upp nya frågeställningar som ytterligare kommer driva utvecklingen av nya predikteringsmetoder framåt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har använt olika metoder för att förbättra kapabiliteten på S&R simuleringar. Området är i sin natur multidisciplinärt då mekanismerna för S&R är många och återfinns inom olika simuleringsdiscipliner. Bidragande resultat återfinns i samtliga genomförda arbetspaket genom mjukvaruintegration modal transientanalys och toleransanalys, reducering av iterationssteg vid simulering genom utveckling av ett lastfall som ersätter multipla lastfall för olika testbanor och slutligen förfiningar inom simuleringsmetoder för S&R prediktering.

Upplägg och genomförande

Alla projketparter har samarbetat inom området innan projektet startades vilket bidragit till hög effektivitet. Ansvar för respektive arbetspaket har fördelats mellan de tre största parterna i projektet. Samtliga parter i projektet har även haft en koppling till Chalmers Squeak and Rattel Competence Arena vilket har varit ett bra fora för resultatspridning mellan parter i projektet och övriga medlemmar i SRCA. En av framgångsfaktorerna i projektet har varit att det genomförts av både juniora- och seniora forskare samt flera resurser från industrin.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen