OPTIPAM – Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning

Projekttid: 2014 – 2017

Budget: 10 800 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte och mål.
1)Förslag till designregler och utbildningsmaterial har producerats och är tillgängliga för industrin.
2)Metoder för oförstörande provning har utvärderats avseende användbarhet vid kvalitetssäkring vid produktion med additiv tillverkning. Kunskaper om praktisk användning av additiv tillverkning i produktion har utbytts mellan industri och akademin.
3)Demonstratorkomponenter har producerats som visar förkortade ledtider och viktminskning.

Resultat och förväntade effekter

Förkortade ledtider i produktion jämfört med gjutning har demonstrerats och resultaten kan överföras till industri vilket också gjorts inom projektet. Nästa steg är att sprida erfarenheter och kunskap som genererats i projektet via utbildningar till företag och vid universitet.

Nya resultat visar hur area och mikrostruktur påverkar hållfastheten hos tunnväggiga komponenter vilket förväntas underlätta design av lättviktskonstruktioner

Demonstratorer som tagits fram visar företagen nya möjligheter och används för att sprida erfarenheter i additiv tillverkning.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter har utförts i stort sett enligt plan. Samverkan mellan parterna överträffade förväntningarna och projektet utökades med nya aktiviteter under projekttiden.

Det finns ett intresse för utbildningsaktiviteter och ett stort behov av att paketera kunskapen på ett sätt som gör det möjligt för företagare att snabbt kunna utvärdera och implementera additiv tillverkning.

En utmaning i projektet var att koordinera verksamheter mellan parterna som var geografiskt spridda vilket ledde till förseningar i projektet.

Partners

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning