Omvärldsbevakning inom Produktion2030

Projekttid: 2014 – 2014

Budget: 500 000

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syftet med Omvärldsanalys 2014 var att planera och genomföra en studieresa till USA med fokus på forskning, innovation och utbidlning inom produktion.
Syftet var också att skapa nya kontakter – både till amerikanska aktörer och mellan de svenska deltagarna.
Båda syftena uppnåddes.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna fick möta en rad relevanta forskare och företag relaterade till forskning och utveckling av produktion.
Flera av deltagarna har initierat samarbete med amerikanska forskare.
Resan gav inspiration och idéer till nya utvecklingsprojekt.
Förutom nya samarbeten i forskningsprojekt kommer utbyte inom ingenjörsutbildningar mellan svenska högskolor och University of Illinoi, Urbana, att starta so ett resultat av resan.

Upplägg och genomförande

Deltagarna bjöds in från styrgrupp och andra medverkande inom SIO Produktion2030. !8 personer medverkade vilket var en bra storlek på grupp. Sex personer var Expertgruppsledare. Projektledning gjordes av programchefen för Produktion2030 tillsammans med en resebyrå. Stor insats gjordes också av Chalmers, kontatkerna på NIST, AB Volvo och University of Illinois, Urbana.

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen