Ökad industriell analyskompetens

Projekttid: 2016 – 2016

Budget: 400 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Mobilitetsprojektets syfte har varit att stärka kompetensen avseende industriell dataanalys hos Alkit Communications AB, som utvecklar mjukvarubaserade system för bland annat övervakning av processindustriella system. Bakgrunden till mobilitetsprojektet är det arbete med dataanalys som utförts inom Produktion2030-projektet SAPPA (Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet). SAPPA-projektets syfte var att utveckla industriella produktionsmonitoreringssystem för att förbättra tillgänglighet och tillförlitlighet.

Resultat och förväntade effekter

Mobilitetsprojektet har givit möjlighet till nära samverkan mellan forskare och högkvalificerad mjukvaruutvecklingspersonal. Alkit Communications AB har tillförts viktig kompetens avseende dataanalys, vilket ökar värdet på Alkits kommersiella produkter och tjänster, samt höjer innovationsnivån inom företaget. Resultatet är mjukvaruimplementationer av analysmetoder och algoritmer, och därigenom förbättrade produkter och tjänster för Alkit, samt förbättrade möjligheter att leverera system för ökad tillgänglighet för industriella produktionssystem.

Upplägg och genomförande

Arbetet har huvudsakligen omfattat implementering och integrering av mjukvarukomponenter för dataanalys, samt därtill kopplad kunskapsöverföring. Därutöver har även arbete utförts avseende testning, teknisk dokumentation och dialog med slutanvändare. Demonstrationer har också genomförts enligt plan.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning