Mobilitet i MATFLEX Masterkursutveckling

Projekttid: 2016 – 2017

Budget: 520 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa långvarigt samarbete mellan Chalmers, Swerea IVF och Modul-System. Ett viktigt delmål var att sprida kunskap framtagen i MATFLEX i en vidare krets, speciellt hos studenter på Chalmers och till personal på det deltagande företaget Modul-System. Målen har uppfyllts, i och med att kunskap överförts och samarbeten fortskrider.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat följande resultat 1)Ett projektarbete har bedrivits mellan Chalmers och Modul-system. Vidare har personal från Modul-system deltagit i en plåtformningsskurs, där vissa delar av materialet hämtats från en nyframtagen Masterskurs vid Chalmers (via annat projekt i Utbildningsdelen av Produktion 2030). Teknikspridning om projektet på Elmia Subcontractor 2016, Internseminarium på Chalmers samt föredrag på Roll Forming Colloquium i Darmstadt.

Upplägg och genomförande

1)Projektledaren i MATFLEX, Boel Wadman, har varit stationerad på Chalmersinstitutionen för Material och tillverkningsteknik under sammanlagt 20 dagar under projektperioden, och har där samt på annan ort arbetat med att överföra kunskap från projektet till personal och studenter på Chalmers, främst inom hennes specialområde plåtformning. Kunskapsöverföring har skett via arbete i Institutionsrådet, handledning av projektarbetare, utveckling av industriell kurs, samt föredrag på Chalmers, Elmia och på konferenser.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning