Kunskapsförmedlingen Drift och utveckling 2017 – 2018

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 500 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv. Projektmål för ”Drift och utveckling Kunskapsförmedlingen 3.1” är att säkra drift och redaktionellt arbete samt genomföra grafisk och viss funktionell vidareutveckling av w ebbplatsen.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat är ny grafisk layout för bättre tydlighet, ökat antal uppdaterade seminarier, projekt, forskarpresentationer, utlysningar och nyheter (loggbok) på
Kunskapsförmedlingen.se, samt ökad synlighet i sociala medier (LinkedIn, Facebook, Tw itter). Detta förväntas öka trafiken till w ebbplatsen och antal deltagare vid träffar i Kunskapsturnén. Långsiktig effekt är ökad tillgänglighet av akademins forskningsresultat för industrin och vice versa, ökat utbyte av idéer för framtida forskning, samt stärkt samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

Upplägg och genomförande

Kunskapsförmedlingen och Kunskapsturnén drivs av svenska forskningsfinansiärer och forskare inom produkt- och produktionsutveckling genom Ledningsgruppen, som också utgör redaktion. Projektets genomförande beslutas av Ledningsgruppen, och består i huvudsak av programmering, implementering av ny grafisk layout, projektledning och kommunikation. Seminarier, projekt, utlysningar och nyheter (loggbok) publiceras av redaktionen samt forskarpresentationer av enskilda forskare (externa användare). Redaktionellt material produceras av anlitad redaktör.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen