Kompetensutveckling inom optimering av EBM-teknologin

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 150 000 kr

Syfte och mål

Syftet för projektet var att få till ett utökat erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare i projektet genom att uppfylla målet för en ökad rörlighet mellan projektdeltagare i huvudprojektet OPTIPAM. Genom att låta expert vara på plats hos slutanvändare har ett erfarenhetsutbyte mellan dessa parter nåtts. Dessa erfarenheter har förmedlats till de gemensamma parterna inom huvudprojektet. Detta har gjort att målet uppnåtts och projektets syfte tillgodosetts.

Resultat och förväntade effekter

Genom systematiska studier har en ökad förståelse för den avancerade processen Electron Beam Melting (EBM) utbytts mellan expert och slutanvändare. Detta har gjort att slutanvändare på ett snabbare och effektivare sätt har tagit till sig möjligheterna och begränsningarna som finns i EBM-processen. Samtidigt har expert fått erfarenhet om de utmaningar som kommersiell användare av processen ställs inför och vilka resurser som finns för att möta dessa utmaningar. De förväntade effekterna har uppnåtts genom att en ökad kunskapsnivå erhållits hos alla parter.

Upplägg och genomförande

I projektet har expert varit på plats hos slutanvändare och utfört studier för att tydligt visa på de möjligheter och begräsningar som finns med teknologin (EBM). Genom att slutanvändare har fått en ökad förståelse för tekniken kan slutanvändare på egen hand utföra optimeringar i processen för att möta sina utmaningar i kommersiell produktion. Då expert varit på plats i totalt 7 dagar hos slutanvändare har expert fått insikt i de förutsättningar som råder och de utmaningar slutanvändare ställs för. Expert har fått öka sin kunskap och anpassa utifrån de erfarenheter expert fått.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning