KNIW – Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW)

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 1 000 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Motståndspunktsvetsning (RSW) är vanlig i industrin. Målet med projektet är göra processen mer flexibel vilket kommer leda till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i tillverkningsindustrin samt lättare och mer krocksäkra bilar (tunnare starkare material och förbättrad duktilitet i svetsförbanden). Processen är kostnadseffektiv, har låg miljöbelastning och är robust för konventionella material, men för komplexa materialkombinationer är det ofta svårt att nå godkänt resultat. Hög kvalitet på svetsarna är extra viktigt när mer tunna, blandade och avancerade material ska svetsas, t.ex. ett metall-inlägg i en komposit som ska punktsvetsas till en höghållfast och tunn stålstruktur. Det enskilt största problemet vid svetsning av höghållfasta materialkombinationer är de små processfönstren som är en följd av kombinationernas ökade sprutbenägenhet. Detta leder till att man tvingas byta till tjockare material med lägre hållfasthet, vilket ökar vikten med upp till 30 % i vissa komponenter.

Idé-projektet ska testa om och hur en modifierad elektrodgeometri kan öka svetsbarheten av svåra höghållfasta materialkombinationer. Utvecklingen görs med FE-simulering och fysisk provning. Angreppssättet är att modifierade elektroder med designade kaviteter kan tillåta materialet att expandera och sänka det hydrostatiska trycket i smältan, vilket minskar sprutrisk, ökar svetsbarhet och svetskvalitet. Idéprojektet adresserar Styrkeområde 2 i P2030 och utvärderar om idén är en möjlig väg samt hur samverkan ska ske för att ge snabb implementering i industrin. Potentialen i resultatspridning är stor, även för bättre produkter och i kostnadseffektiv högvolymtillverkning av lättare konstruktioner med befintlig utrustning i industrin.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning