Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 657 000

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Syftet med projektet var att testa digital teknik för interaktiva processer i tidiga skeden av en utvecklingsprocess. Målet för projektet var att besvara hypotesen ´om ett digitalt verktygs roll i utvecklingen av en tillverkares konkurrenskraft, och visa hur resultaten skall användas´. Hypotesen har testats på digitala verktyg för att konfigurera kablage hos AB Kontaktpressning och hypotesen anses vara delvis uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är: – Kunskap om kunder som köper kablage är insamlad – Processen att efterfråga, offerera, beställa, tillverka och leverera kablage är kartlagd – Kunskap om komponenter till kablage har samlats in – En enkel mockup har satts samman för att kommunicera kunskapen att välja kabel – En digital konfigurerare för produkter har testats Utfallet är att konfigureraren fungerar och kan hantera det konfigurationsproblem som vi ville lösa

Upplägg och genomförande

Data har samlats in genom intervjuer med säljare, köpare och kabelexperter. Data har även samlats in genom att samla några av AB Kontaktpressnings kunder och processkartlägga fem olika anskaffningsprocesser och jämföra dessa. Kundernas utmaningar identifierades och analyserades med metoden fem varför. En digital konfigurerare har testats. För att kommunicera kunskap från AB Kontaktpressning till Swerea IVF har en enkle mockup satts samman som visar hur ett tänkt system bör utformas. Resultatet är sedan bedömt av AB Kontaktpressnings personal

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning