Developing implementation method for circular production-based service business models

Projekttid: 2015 – 2018

Budget: 9 508 800

Satsning: SIP Produktion2030

Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller är känt för att medföra betydande organisatoriska utmaningar och oförutsedda kostnader. Detta projekt syftar till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera en cirkulär produktionsbaserad tjänsteaffärsmodell i nära samarbete elva företag som har visat stort intresse mot ansökan, såsom Metso, Scania, Volvo Personvagnar, LKAB, Volvo Construction Equipment, AB Elektrokoppar, Nexans AB m fl. Projektet kommer särskilt att fokusera på att arbeta med minst nio identifierbara prototyper av cirkulära affärsmodells-case som inkluderar ansökans partnerföretag och aktörer i deras ekosystem. Implementeringsmetoden består av två delar: 1) ett affärsmodellsgranskningsverktyg som kartlägger styrkor, möjligheter och hinder mot att genomföra produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller och 2) en steg-för-steg plan för övergång mot denna typ av affärsmodell. Vi kommer att sprida projektets resultat genom workshops, kurser, akademiska publikationer, branschpublikationer och konferenspresentationer. Denna implementeringsmetod gör att företagen lättare kan inleda organisatoriska förbättringar och omstrukturera verksamheten för att identifiera win-win situationer i sina ekosystem och övergå till cirkulära affärsmodeller. Således överensstämmer utveckling av den föreslagna metoden med nutida akademiska diskussioner som efterfrågar en ökad förståelse för hur ett ekosystem av aktörer kan delta gemensamt att samarbeta skapa värde genom att ange en ´gemensam sfär för värdeskapande.´

Syfte och mål

Syftet är att utveckla, validera och demonstrera en implementeringsmetod för cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller som beaktar ett ekosystemperspektiv. Projektet fokuserar på minst nio prototyper av cirkulära ´affärsmodellscase´ som inkluderar partnerföretagen och aktörer i deras ekosystem. Implementeringsmetoden består av: 1) ett affärsmodellsgranskningsverktyg som kartlägger styrkor, möjligheter och hinder mot att genomföra produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller och 2) en steg-för-steg plan för övergång mot denna typ av affärsmodell.

Förväntade effekter och resultat

Det långsiktiga målet är att förbättra medverkande företags förmåga att utveckla, implementera och använda cirkulära produktionsbaserade affärsmodeller. Detta innebär högre kvalitet på implementeringsarbete samt ökad användning av cirkulära tjänster (inkl. hållbarhetsaspekter), samt förbättrad lönsamhet. Projektet resulterar också i 4-5 publiceringar i akademiska tidskrifter, presentationer på konferenser, workshops, och en slutrapport till företag bortom de som medverkar i projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre övergripande faser eller ´work packages´ (WP). WP1 fokuserar på att identifiera och undersöka de faktorer som påverkar företags förmåga att skapa cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller. WP 2 syftar till att utveckla och validera en implementeringsmetod för cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller som beaktar ett ekosystemperspektiv, medan WP3 utvärderar och validerar implementeringsmetoden i medverkande företag och utverkar förslag för organisatorisk förändring och förbättring i respektive företag.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016