Den tekniska innovationsfabriken

Projekttid: 2013 – 2017

Budget: 11 520 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Att ta vara på innovationer inom alla delar av ett tillverkande företag är helt centralt för att verksamheten ska stärka sin konkurrenskraft. Syftet med projektet ”Den tekniska innovationsfabriken” är att utveckla metoder för att ta vara på innovationer inom produktutveckling och produktionsutveckling parallellt. Komplexiteten i produktframtagning har förändrats på grund av ökade krav på miljömässig, social samt ekonomisk hållbarhet. Detta har lett till en ökad efterfrågan på innovationer om nya material och produkt- och produktionsprocessteknik, samt på nya affärsmodeller för ett bättre utnyttjande av produkter och material. Syftet med projektet är att öka innovation genom både tvärdisciplinära samarbeten och virtuell analys. Målet är att skapa en fabrik för kunskapsproduktion – en teknisk innovationsfabrik – där industri och akademi kan skapa och samarbeta, med modellering, simulering och visualisering som stöd genom innovationsprocessen.

Chefer, utvecklare och operatörer från industrin möter både kunder och forskare inom olika discipliner; produktion av nya material, hållbara produktlivscykler och adaptiv produktion. Företag kommer med sina egna modeller och analysverktyg och kopplar dem till den öppna digitala fabriksplattformen. Tillsammans med forskargruppen belyses situationen och olika alternativa lösningar diskuteras ur olika perspektiv, nya idéer uppkommer och ytterligare modeller och analyser föreslås för att testa olika teknologier, eller för att konfigurera fabriken för att uppnå ett flöde och layout som säkrar önskade nyckeltal. Tillvägagångssättet kombinerar teorier och metoder för innovation med digital teknik och visualisering. Genom att utföra virtuella, snarare än fysiska, tester kan utvecklingstider minskas betydligt och resurser (tid, energi och material) optimeras. Målet är att utveckla visualiseringsmetoder och en IT-plattform för att förbättra användningen av en digital fabrik för utveckling och omkonstruktion av produkter och produktionssystem, men också att utveckla metoder för hur man kan använda idéskisser.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen