Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable human-centred automation in production

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 19 183 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Projektet ska utvärdera och validera nya användaranpassade och digitala lösningar för informationsdelning, arbetsinstruktioner och resursplanering i tillverkningskontext. En befintlig testbäddsmiljö, Chalmers Smart Industry Lab, kommer att utnyttjas av konsortiet för att testa ökad effektivitet och flexibilitet i implementerade informations- och produktionssystem.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad industriell effekt är t.ex. Reducerad cykeltid; Operatörsbefogenhet; Minskad tid från idé till implementering av digitala lösningar som integrerar hård- och mjukvarulösningar

Planerat upplägg och genomförande

De olika strategierna och teknologierna för digitalisering kommer att testas i laboratoriet som ett första steg, i pilotanläggning med företagsanpassningar som ett andra steg och det sista steget kommer att vara att testa de valda lösningarna inom produktionsmiljön. Demonstranterna i varje projekt kommer också att användas för utbildning för ett bredare utbud av företag utanför konsortiet och även för utbildning av ingenjörer på Chalmers.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning