Circularis

Circularis

Projekttid: 2016 – 2019

Budget: 10 059 341 kr

Miljömässig hållbarhet och resursknapphet är angelägna frågor, och nya sätt att tillhandahålla produkter och tjänster behövs. Svenska företag måste lära sig om, och implementera mer cirkulära affärsmodeller som täcker hela produktlivscykeln och beaktar hållbarhet- och resursfrågor baserade på ett systemperspektiv. Detta projekt syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare, att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Genom att använda stödet, är syftet också att utveckla tre innovativa erbjudanden.

Projektet har tre typer av resultat:
1) Programvara, med livscykeln och hållbarhetsfokus, för att utforma produkt/tjänst inklusive beräkning av livscykelkostnad för dem. Den är avsedd för bred industriell användning och valideras i fråga om funktionalitet och effektivitet med tre partnertillverkare.
2) En guide medföljer programvaran för designers om korrelationen mellan livscykelkostnadsdriven design och deras effekter på miljömässig hållbarhet.
3) Tre mer hållbara lösningar som utvecklas och erbjuds till marknaderna individuellt av tillverkande partners.

Linköpings universitet är projektkoordinator och erbjuder expertis inom ekodesign, Product/Service System design och livscykelkostnader. Chalmers bidrar med sin sakkunskap om livscykelanalys. Maxiom utvecklar programvara baserad på 25+ års erfarenhet som programutvecklare, medan Envac, Storbildsfabriken och Jeltec utvecklar innovativa lösningar.

Syfte och mål
Syftet med Circularis-projektet var att utveckla innovativt stöd baserat på livscykelkostnader för svenska tillverkare för att designa resurseffektiva och mer hållbara produkter/tjänster och, genom att använda stödet, att utveckla tre innovativa lösningar. Projektet syftade också till att utvärdera miljökonsekvenserna av dessa lösningar i kvantitativa termer. Att sprida resultaten till industrin och därmed öka kunskapen inom industrin var också ett mål.

Resultat och förväntade effekter
En riktlinje för det innovativa designstödet utvecklades och publicerades på engelska. Med hjälp av ytterligare spridningsfinansiering, omvandlades det till en mer lättläslig version på svenska. Riktlinjen tillämpades på fem produkter från de tre industripartnerna för att sam-utveckla förbättrade lösningar. Konsekvenserna av tillämpningen bedömdes genom livscykelkostnads- och livscykelanalys. Dessa resultat har spridits till industrin utöver konsortiet. Programvaran som planerades vara en del av designstödet realiserades som en halvprodukt.

Upplägg och genomförande
Projektet genomfördes enligt projektplanen i största möjliga mån; de tre industripartnerna (som huvudanvändare av designstödet) förbättrade sina erbjudanden och forskarna producerade vetenskapliga publikationer med hög kvalitet. Under projektets gång justerades aktiviteter lite grann. Justeringen handlade om genomförandet av designstödet.

Vinnovas Diarienr: 2016-03267

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016