Utveckling och övergång till IoT-baserade cirkulära produktionssytem och värdekedjor (IoTCirProd)

Utveckling och övergång till IoT-baserade cirkulära produktionssytem och värdekedjor (IoTCirProd)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 8 925 000 kronor

Developing circular production systems using digital technologies

Digitalisering, med särskilt fokus på Internet of Things (IoT), kan möjliggöra utveckling och övergång till cirkulära affärsmodeller genom att till exempel förlänga produkters livslängd, exv med övervaknings- och spårningsverktyg och förbättring av service och support. Idag ökar användningen av digital teknik hos tillverkande företag när de utvecklar tjänsterbjudanden, men fortfarande är denna utveckling i ett tidigt skede. Detta utgör bakgrunden till detta föreslagna forskningsprojekt. Projektet bygger på samarbete mellan universitet, industripartners och ett forskningsinstitut. Projektet fokuserar på att utveckla nya lösningar för material- och produktionsstyrning (MPS) av cirkulära flöden, vilka möjliggörs av IoT i samverkan med nya och existerande affärsrelationer i försörjningskedjan. Projektets kärna består av empiriska studier uppdelade i ett antal arbetspaket motsvarande olika faser i utvecklingen mot cirkulära produktionssystem: ‘IoT som en möjliggörare’ som en förberedelsefasen, för att förstå data, datakvaliteten som kan fångas mha IoT. Därefter fokuserar vi på hur data används för att bygga upp nya typer av Product-Service Systems. Därefter är övergången för tillverkande företagen till cirkularitet i fokus, med inriktning på hur produkter exv kan återanvändas och renoveras och hur nya MPS-lösningar och affärsrelationer möjliggör denna övergång. De industriella partnerna i projektet utvecklar just nu service-baserade produkter och har pilotstudier för cirkulära modeller i sina planer. Sammantaget syftar detta projekt till att utveckla ny kunskap och en mognadsmodell för att stödja företag inom tillverkningsindustrin i Sverige i utveckling och övergång till ett cirkulärt produktionssystem.

Vinnovas dnr: 2021-01298

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile