Polyfree 2.0

Polyfree 2.0

Projekttid: 2021 – 2023

Budget: 5,18 miljoner kronor

Satsning: Mistra Innovation 23

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser.

Hälsoaspekten är viktig eftersom polykarbonat och polyuretan används i produkter som vi ofta använder i vår vardag. Men även för att dessa plaster vid konventionell produktion innehåller råvaror som är toxiska för människor och miljö.

De problematiska byggstenarna i traditionell polyuretaner är olika isocyanater, som kan ge allergier, skador på andningsorganen och vara farliga för vattenlevande organismer. I polykarbonat är det fosgen, en giftig gas, och bisfenol A, ett hormonstörande som misstänks kunna påverka fortplantningen, som har skapat oro.

De plaster som togs fram inom det tidigare projektet är därför bättre ur hälsosynpunkt, både för produktionspersonal och konsumenter, jämfört med dagens plaster. De är även att föredra ur ett klimatperspektiv eftersom de upp till 75 procent kan tillverkas av biobaserade råvaror.

Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

En stor utmaning är att få ner kostnaden för plasterna, eller ge dem så goda egenskaper att företag och konsumenter är villiga att betala ett högre pris. Mindre svårt kommer de att bli att övertyga industrin, de ligger redan idag på för att få säkrare och mer miljövänligare råvaror till sina produkter.

De innovativa plastmaterialen, applikationerna och nya värdekedjor skulle därmed kunna bidra till företagets kommersialisering och långsiktiga tillväxt, och stärka de svenska industripartnernas konkurrenskraft.

Projektet drivs i samarbete med Lunds universitet och Cyclicor AB samt ytterligare åtta industriella parter och en branschförening.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022