FS

FS

Projekttid: 2021 – 2023

Budget: 6,2 miljoner kronor

Satsning: Mistra Innovation 23

Under mer än hundra år har smörjmedel till olika typer av maskiner i huvudsak tillverkats av fossil olja. Funktionen har med tiden blivit allt bättre men de har även nackdelar; de påverkar både miljön, människors hälsa och klimatet negativt. Projektet kommer därför att arbeta för att förbättra de praktiska tillämpningarna, bland annat genom att kombinera labbtester med fälttester.

Under mer än hundra år har smörjmedel till olika typer av maskiner i huvudsak tillverkats av fossil olja. Funktionen har med tiden blivit allt bättre men de har även nackdelar; de påverkar både miljön, människors hälsa och klimatet negativt.

I två tidigare projekt inom Mistra Innovation har glycerolbaserade alternativ tagit fram som klarar de tuffa krav som ställs på smörjmedels funktion.

I det första projektet utvecklades olje- och vattenbaserade kyl- och smörjmedel med tillsatser av kol-nano additiv för områdena plåtformning och skärande bearbetning.

I det andra vidareutvecklades produkterna. Dels genom en kemisk modifiering av ingående vegetabiliska råvaror, oftast rapsolja och glycerol,  dels genom utvecklandet av nya tillsatser som bygger på kol-nanostrukturer. Något som är ett måste för att klara de tekniska krav som finns för smörjmedel till avancerade industriella applikationer.

Fördelarna med vattenlösliga smörjfettet är, ur ett användarperspektiv, är att de slipper all trögflytande smuts, nedsmutsning från oljor samtidigt som smörjoljan minimerar slitaget på maskiner under alla förutsättningar. Även hälsoriskerna blir lägre.

Trots det framgångsrika utvecklingsarbetet finns en rad tekniska frågor kvar att besvara för att fler användare ska våga lämna oljebaserade smörjmedel med en väl känd och väl fungerande teknologi.

Projektet kommer därför att arbeta för att förbättra de praktiska tillämpningarna, bland annat genom att kombinera labbtester med fälttester. De kommer framför allt att ske i ett nära samarbete med branscherna vattenkraft, jord- och skogsbruk, entreprenadmaskiner i känsliga miljöer samt i viss mån marina verksamheter. Ett arbete som kommer bedrivas i samarbete med utvalda kunder till företaget.

Parallellt kommer miljövänliga lösningar för kylning och smörjning vid bearbetning av metall och trä att tas fram.

Detta projekt drivs i samarbete med Luleå tekniska universitet, Ecobränsle, Vattenfall Vattenkraft, Sveaskog, Skogsforsk och Sustainalube AB.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0