Fabriksresurs och energieffektivitet genom digitalisering (FREED)

Fabriksresurs och energieffektivitet genom digitalisering (FREED)

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 1 600 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

Värdera miljöprestanda och förbättra mot ekoeffektiva, klimatvänliga och cirkulära produktionssystem

Tillverkningsföretag måste implementera grönare metoder för att ytterligare bidra till hållbar utveckling med tillvägagångssätt som ekoeffektivitet och cirkulär ekonomi, det vill säga skapa socialt och ekonomiskt värde samtidigt som miljöpåverkan från produktionen minimeras genom effektiv, sluten cirkulation av resurser. Projektet bygger på industriell digitalisering som en möjliggörare för att värdera tillverkningssystems miljöprestanda mer holistiskt och förbättra kontinuerligt mot miljöeffektiva, klimatvänliga och cirkulära produktionssystem. Arbetsprinciper är: minska material- och energiintensiteten (öka effektiviteten och eliminera/minimera avfall), minska toxiciteten (eliminera/minimera miljöpåverkan), öka hållbarheten användning av förnybara källor (energi och material), bibehålla värde (cirkulära strategier för förlängning av produktliv och valorisering av materialavfall) och öka tjänsteintensiteten (produktservicesystem och industriella tjänster). För att uppnå målet med FREED kommer vi att fokusera på digitala lösningar för miljömässig hållbarhet på fabriksnivå. Genomförbarhetsstudien kommer att granska nuvarande praxis och system på plats hos partnernas tillverkningsanläggningar för att utvärdera tillämpbarheten av olika miljöverktyg, metoder och indikatorer. Kärnaktiviteter kommer att omfatta processkartläggning, datainventering, mognadsbedömningar och gapanalys för att identifiera befintliga styrkor och definiera förbättringsområden för att öka produktionssystemens miljöprestanda.

Vinnovas diarienr: 2022-02460

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan