Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 715 000 kronor

Satsningar: Produktion2030

Testar idén om ett effektivt cirkulationssystem för materialspill från additiv tillverkning, och samarbete mellan materialleverantörer och additiv tillverkare, som inbegriper nya affärsmodeller, partnerskap och logistiklösningar.

Additiv tillverkning ger upphov till stora mängder materialspill – upp till 50% – vilket kan motsvara mer än hälften av dess miljöpåverkan, men också en väsentlig del av produktionskostnaden. Vi uppskattar att materialkostnaden för additiv tillverkning i plast skulle kunna reduceras med 10-30% om spillet återvanns i slutet kretslopp genom ett nära samarbete mellan materialleverantörer och tillverkande industri.

Projektet syftar till att testa idén om att bygga ett effektivt cirkulationssystem för materialspill från additiv tillverkning genom ett fördjupat samarbete, mellan materialleverantörer och additiv tillverkare, som inbegriper nya affärsmodeller, partnerskap och logistiklösningar. Additiv tillverkning är ett relativt nytt segment som befinner sig i en tillväxtfas. Genom att tidigt utforma ett system för effektiv cirkulering av material (t ex spill och prototyper), kan svensk industri bli konkurrenskraftig inom området, genom en mer ekonomiskt och miljömässigt hållbar produktion. Systemet inkluderar en affärsmodell som ska ge incitament för hela värdekedjan inom additiv tillverkning att bidra till en effektiv cirkulering. I det sökta projektet avses fokus läggas på plastmaterial för additiv tillverkning, men till viss del kommer även förutsättningarna för att idén/systemet skall kunna tillämpas på metaller och keramiska material att prövas. Tekniska, ekonomiska och systemförutsättningar för att realisera ett cirkulationssystem kommer att prövas i samverkan med aktörer på marknaden.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning

Detta projekt avser att designa och utveckla en ny testmetod för utvärdering av pulverflytbarheten i pulverbäddsbaserad AM-teknik. Testutrustningen kommer att simulera pulverflödet vid skiktutbredning enligt det som sker i AM-maskiner och kunna användas för att utvärdera och anpassa processparametrar för ett optimalt pulverutnyttjande, potentiellt även möjliggöra användning av alternativa pulverkvaliteter. Utrustningen förutses ge möjligheter för såväl pulverproducenter som tillverkare av AM-komponenter att minimera pulversvinn och maximera materialutnyttjandet.

2017 – 2018

Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile