Produktion2030: Hållbart arbete i tillverkningsindustrin

Produktion2030: Hållbart arbete i tillverkningsindustrin

Stänger: 2022-04-25 kl 14:00

Det är akut brist på kvalificerad och konkurrenskraftig arbetskraft i den svenska tillverkningsindustrin. Nu sätter Produktion2030 människan i centrum och erbjuder projektstöd för att skapa framtidens arbete. Människans förmågor ska förstärkas med hjälp av teknik för att göra jobben i industrin ännu mer attraktiva, produktiva och socialt hållbara. Anställda bör även få tillgång till nya verktyg för att minska industrins klimatpåverkan.

Framtidens arbete bör utgå från människors förmågor och förstärka med hjälp av teknik för att göra jobben i industrin attraktiva, produktiva och socialt hållbara. Så många som möjligt bör ha möjligheter att jobba säkert, effektivt och kompetent. Anställda i industrin bör även ges verktyg för att effektivt bidra till minskad klimatpåverkan.

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 utlyser 27 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt. Konsortier kan ansöka om maximalt 5 miljoner kronor i bidragsfinansiering. Projektets parter ska finansiera minst 50% av projektets totala budget. Projektförslagen ska i första hand vara tekniskt inriktade med fokus på att förstärka människors förmåga att arbeta effektivt och hållbart. Projekt kan även handla om att snabb och kompetensutveckling eller verktyg för att minska företagens miljöpåverkan.

Produktion2030 finansierar projekt som bidrar till hållbar och konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige. Vi ser gärna att projektresultat testas, demonstreras och valideras i befintlig testbäddar, laboratoriemiljöer eller motsvarande.

Forsknings- och innovationsprojekt kan ha en projekttid på högst 3 år. Projektkonsortier ska innehålla minst tre industriföretag inom svensk tillverkningsindustri, minst en aktör från universitet eller högskola samt minst en aktör från forskningsinstitut.

Vad kan ni söka för
Forsknings- och innovationsprojekt inom Produktion2030:s industriella utmaningsområden med inriktning mot klimatmässig och social hållbarhet och fokus på kvalificerad arbetskraft inom tillverkningsindustrin.

Vem kan söka?
Högskolor, universitet och forskningsinstitut i samarbete med minst tre företag. Konstellationen ska ha minimum fem parter.

Hur mycket kan ni söka?
Max 5 miljoner kronor kan sökas för tre år med en stödnivå på högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga bedömningskriterier
– Projektet ska bidra till stor samhälls- och industrinytta, samt positiv miljöpåverkan.
– Projektet ska ha stort nyhetsvärde och forskningshöjd.
– Projektet ska fokusera på ett eller flera av Produktion2030:s utmaningsområden.
– Projektresultat ska spridas brett utanför konsortiet för maximal effekt.
– Projektkonsortiet ska utnyttja mångfald och jämställdhet för bästa möjliga resultat.

Dela