Finansiering

Ämnesområden

Stänger

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2023

2023-12-31

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna insats vill vi erbjuda svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare innan ansökan skickas till Horisont Europa och därmed få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan. Detta erbjudande är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att det projekt inom Horisont Europa som ansökan eventuellt resulterar i förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Erbjudandet är därför begränsat till utlysningar som ingår i Horisont Europas arbetsprogram inom Kluster 4, 5 och 6.

Avancerad och innovativ digitalisering 2023 – andra utlysning

2023-06-27

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.

Uppskalning för en hållbar industri 2023

2023-03-28

Detta är en utlysning inom Vinnovas område Hållbar industri. I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden, men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Uppskalning och test av koncept i verklig miljö bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024

2023-03-01

I det här erbjudandet finansierar vi kompetenscentrum där olika parter inom områdena Hållbar industri och Digital omställning samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi eller forskningsinstitut måste vara koordinerande part.

Avancerad och innovativ digitalisering 2023 – första utlysning

2023-02-14

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Utlysningen planeras att upprepas två gånger under 2023. Angiven preliminär budget gäller samtliga tre utlysningar totalt.

Eureka SMART – Internationella samverkansprojekt inom Avancerad tillverkning 2022

2022-05-03

SMART är ett internationellt innovationskluster för Avancerad Tillverkning. Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för avancerad tillverkning. Genom Eureka SMART Call 2022 kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning.

Eureka klustergemensam utlysning 2022 – Accelerera Hållbarhet

2022-05-02

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går samman i en gemensam utlysning med fokus på hållbar industri. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom området. Denna första utlysning har fokus på en hållbar digital omställning och industri och finansieras huvudsakligen av Vinnovas strategiska områden Digital Omställning och Hållbar Industri. Syftet är att ta fram nya lösningar som kan driva hållbar digital transformation samt förstärka konkurrenskraften inom de områden som omfattas av Eureka-klustren.

Produktion2030: Hållbart arbete i tillverkningsindustrin

2022-04-25

Det är akut brist på kvalificerad och konkurrenskraftig arbetskraft i den svenska tillverkningsindustrin. Nu sätter Produktion2030 människan i centrum och erbjuder projektstöd för att skapa framtidens arbete. Människans förmågor ska förstärkas med hjälp av teknik för att göra jobben i industrin ännu mer attraktiva, produktiva och socialt hållbara. Anställda bör även få tillgång till nya verktyg för att minska industrins klimatpåverkan.

Uppskalning för en hållbar industri 2022

2022-04-21

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en svensk hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden, men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Uppskalning och test av koncept i verklig miljö bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021

2021-10-18

Med denna utlysning vill vi finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Erbjudandet är därför begränsat till de utlysningar inom arbetsprogrammet som finns angivna i bilaga 1.

Uppskalning för en hållbar industri

2021-04-15

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en svensk hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden, men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Uppskalning och test av koncept i verklig miljö bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en klimatneutral och hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Mistra Innovation 23

2019-10-02

Ny utlysning inom Mistra Innovation 23 är nu öppen till 2 oktober 2019. Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation 23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling. Mistra planerar att investera 50 miljoner kronor, under en 4-års period inom detta område. Tidigare har Mistra Innovation investerat 80 miljoner kronor i 24 projekt. Mistra Innovation avslutas 2019 och ett nytt program Mistra Innovation 23 startas. Totalt 25 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning. Ansökan sker på svenska med ett speciellt formulär. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den svenska texten som gäller.

Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

2019-06-04

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material. Projekten ska ur ett värdekedjeperspektiv beakta vilka krav som ställs på de olika stegen i förädlingskedjan för att säkerställa avsedd prestanda hos slutanvändare. Detta är utlysning nummer 12 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Lättviktsteknologi – genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

2019-04-25

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering

2019-04-24

Med denna utlysningen vill vi stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor, framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. Utlysningen genomförs i två projektsteg: 1) Initiering och 2) Demonstration. Endast projekt som godkänts i steg 1 kan söka finansiering för steg 2.

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

2018-02-01

Genom det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

KK-stiftelsens utlysning hösten 2014

2015-01-15

KK-stiftelsen stödjer projekt avseende forskning, utbildning på avancerad nivå och strategisk kunskapsförstärkning som genomförs i samverkan mellan nytt lärosäte och företag. Prospekt 14: Nydisputerade forskare inbjuds att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Projekten ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/ProSpekt%2014.aspx) Forskningsprofiler 14: Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera, utveckla och renodla sin verksamhet. Detta sker genom att ett lärosäte bygger upp och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Forskningsprofiler%2014.aspx) Expertkompetens 14 steg 1: Ansökan avser utbildning på avancerad nivå inom områden där kompetensen i starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehov i näringslivet. Syftet är att ge nyckelpersoner inom näringslivet kompetenslyft för företagsutveckling och innovation. Eftersom målgruppen är yrkesverksamma ska utbildningarna baseras på flexibla utbildningsformer. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Expertkompetens%2014steg%201.aspx) Strategisk kunskapsförstärkning 14: Programmet avser ansökan om finansiering av anställningar/förordnanden i följande tre olika delprogram: • Adjungerad professor/lektor • Internationell gästprofessor • Forskningsledare (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Strategisk%20kunskapsförstärkning%2014.aspx) På KK-stiftelsens webbplats framgår när respektive utlysning stängs.