Utlysningar

Ämnesområden

Stänger

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

2018-02-01

Genom det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

KK-stiftelsens utlysning hösten 2014

2015-01-15

KK-stiftelsen stödjer projekt avseende forskning, utbildning på avancerad nivå och strategisk kunskapsförstärkning som genomförs i samverkan mellan nytt lärosäte och företag. Prospekt 14: Nydisputerade forskare inbjuds att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Projekten ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/ProSpekt%2014.aspx) Forskningsprofiler 14: Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera, utveckla och renodla sin verksamhet. Detta sker genom att ett lärosäte bygger upp och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Forskningsprofiler%2014.aspx) Expertkompetens 14 steg 1: Ansökan avser utbildning på avancerad nivå inom områden där kompetensen i starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehov i näringslivet. Syftet är att ge nyckelpersoner inom näringslivet kompetenslyft för företagsutveckling och innovation. Eftersom målgruppen är yrkesverksamma ska utbildningarna baseras på flexibla utbildningsformer. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Expertkompetens%2014steg%201.aspx) Strategisk kunskapsförstärkning 14: Programmet avser ansökan om finansiering av anställningar/förordnanden i följande tre olika delprogram: • Adjungerad professor/lektor • Internationell gästprofessor • Forskningsledare (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Strategisk%20kunskapsförstärkning%2014.aspx) På KK-stiftelsens webbplats framgår när respektive utlysning stängs.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile