Utlysningar

Ämnesområden

Stänger

Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

2019-06-04

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material. Projekten ska ur ett värdekedjeperspektiv beakta vilka krav som ställs på de olika stegen i förädlingskedjan för att säkerställa avsedd prestanda hos slutanvändare. Detta är utlysning nummer 12 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Lättviktsteknologi – genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

2019-04-25

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering

2019-04-24

Med denna utlysningen vill vi stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor, framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. Utlysningen genomförs i två projektsteg: 1) Initiering och 2) Demonstration. Endast projekt som godkänts i steg 1 kan söka finansiering för steg 2.

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

2018-02-01

Genom det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

KK-stiftelsens utlysning hösten 2014

2015-01-15

KK-stiftelsen stödjer projekt avseende forskning, utbildning på avancerad nivå och strategisk kunskapsförstärkning som genomförs i samverkan mellan nytt lärosäte och företag. Prospekt 14: Nydisputerade forskare inbjuds att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Projekten ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/ProSpekt%2014.aspx) Forskningsprofiler 14: Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera, utveckla och renodla sin verksamhet. Detta sker genom att ett lärosäte bygger upp och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Forskningsprofiler%2014.aspx) Expertkompetens 14 steg 1: Ansökan avser utbildning på avancerad nivå inom områden där kompetensen i starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehov i näringslivet. Syftet är att ge nyckelpersoner inom näringslivet kompetenslyft för företagsutveckling och innovation. Eftersom målgruppen är yrkesverksamma ska utbildningarna baseras på flexibla utbildningsformer. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Expertkompetens%2014steg%201.aspx) Strategisk kunskapsförstärkning 14: Programmet avser ansökan om finansiering av anställningar/förordnanden i följande tre olika delprogram: • Adjungerad professor/lektor • Internationell gästprofessor • Forskningsledare (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Strategisk%20kunskapsförstärkning%2014.aspx) På KK-stiftelsens webbplats framgår när respektive utlysning stängs.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile