Utlysningar

Ämnesområden

Stänger

Uppskalning för en hållbar industri

2021-04-15

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en svensk hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden, men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Uppskalning och test av koncept i verklig miljö bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en klimatneutral och hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Mistra Innovation 23

2019-10-02

Ny utlysning inom Mistra Innovation 23 är nu öppen till 2 oktober 2019. Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation 23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling. Mistra planerar att investera 50 miljoner kronor, under en 4-års period inom detta område. Tidigare har Mistra Innovation investerat 80 miljoner kronor i 24 projekt. Mistra Innovation avslutas 2019 och ett nytt program Mistra Innovation 23 startas. Totalt 25 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning. Ansökan sker på svenska med ett speciellt formulär. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den svenska texten som gäller.

Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

2019-06-04

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material. Projekten ska ur ett värdekedjeperspektiv beakta vilka krav som ställs på de olika stegen i förädlingskedjan för att säkerställa avsedd prestanda hos slutanvändare. Detta är utlysning nummer 12 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Lättviktsteknologi – genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

2019-04-25

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik, steg 1: initiering

2019-04-24

Med denna utlysningen vill vi stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor, framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. Utlysningen genomförs i två projektsteg: 1) Initiering och 2) Demonstration. Endast projekt som godkänts i steg 1 kan söka finansiering för steg 2.

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

2018-02-01

Genom det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

KK-stiftelsens utlysning hösten 2014

2015-01-15

KK-stiftelsen stödjer projekt avseende forskning, utbildning på avancerad nivå och strategisk kunskapsförstärkning som genomförs i samverkan mellan nytt lärosäte och företag. Prospekt 14: Nydisputerade forskare inbjuds att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Projekten ska stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/ProSpekt%2014.aspx) Forskningsprofiler 14: Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera, utveckla och renodla sin verksamhet. Detta sker genom att ett lärosäte bygger upp och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Forskningsprofiler%2014.aspx) Expertkompetens 14 steg 1: Ansökan avser utbildning på avancerad nivå inom områden där kompetensen i starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehov i näringslivet. Syftet är att ge nyckelpersoner inom näringslivet kompetenslyft för företagsutveckling och innovation. Eftersom målgruppen är yrkesverksamma ska utbildningarna baseras på flexibla utbildningsformer. (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Expertkompetens%2014steg%201.aspx) Strategisk kunskapsförstärkning 14: Programmet avser ansökan om finansiering av anställningar/förordnanden i följande tre olika delprogram: • Adjungerad professor/lektor • Internationell gästprofessor • Forskningsledare (http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Strategisk%20kunskapsförstärkning%2014.aspx) På KK-stiftelsens webbplats framgår när respektive utlysning stängs.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile