SE:Kond2Life

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 9 171 183 kr

Satsning: Vinnova Cirkulär och biobaserad ekonomi

SE:Kond2Life - Ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Bilanvändning och formen för bilägande är på väg att förändras. I framtiden väntas färre äga sina bilar och fler kommer att köpa transporttjänster. Fordon kommer därmed att rulla betydligt längre körsträckor, samtidigt som slitaget på olika komponenter i bilen ökar i och med ökat antal brukare. Denna förändring ställer därför nya krav på fordon.

För att kunna bevara fordonens funktionsvärde över tid till största miljönytta och lönsamhet krävs därför ändamålsenlig komponentdesign, effektiva metoder för löpande underhåll och återtillverkning i industriell skala.

Inom projektet SE:Kond2Life vill vi skala upp och praktiskt visa hur ekosystem för cirkulära värdekedjor kan möjliggöras, ihop med affärslogik för hållbar återanvändning av fordonskomponenter över multipla livscykler. Detta konkretiseras med demonstratorer som beaktar nuvarande och framtida förutsättningar och som utformas med hjälp av en aktörskonstellation av nyckelaktörer som representerar vitala delar av den cirkulära ekonomin.

På så sätt vill projektet skapa nya effektiva sätt för lönsamt underhåll och resurseffektiva multipla komponentlivscykler. För svensk industri öppnar detta möjligheter att positionera sig både strategiskt och praktiskt när världens fordonsindustri lämnar nuvarande linjära affärsmodeller och går mot nya affärsmodeller baserade på tjänstefiering och delningsekonomi.

Vinnova dnr: 2019-04463

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry